Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 97/2001 in 30/2002) in 101. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01 in 3/02) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 5. redni seji, dne 05. 06. 2003, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002

 

1.     člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002.

 

2.     člen

Zaključni račun proračuna izkazuje:                  

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           

 v tisoč tolarjih

Skupina/podskupina kontov

Zaključni račun proračuna 2002

       Proračun     Realizacija    Real./pror.

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

854.899

847.027

99,08

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

572.331

543.082

94,89

70

DAVČNI PRIHODKI

484.140

456.403

94,27

 

700 Davki na dohodek in dobiček

334.319

311.207

93,09

 

703 Davki na premoženje

57.397

59.207

103,15

 

704 Domači davki na blago in storitve

92.424

85.989

93,04

 

706 Drugi davki

 

 

 

71

NEDAVČNI PRIHODKI

88.191

86.679

98,29

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

46.310

46.397

100,19

 

711 Takse in pristojbine

3.937

4.915

124,84

 

712 Denarne kazni

273

264

96,70

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.712

5.276

308,18

 

714 Drugi nedavčni prihodki

35.959

29.827

82,95

72

KAPITALSKI PRIHODKI

32.532

43.312

133,14

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

16.532

27.354

165,46

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

 

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

16.000

15.958

99,74

73

PREJETE DONACIJE

687

10.699

1557,35

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

687

10.699

1557,35

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

 

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

249.349

249.934

100,23

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

249.349

249.934

100,23

 

 

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

859.727

706.180

82,14

40

TEKOČI ODHODKI

131.126

124.203

94,72

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

27.515

19.962

72,55

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

4.026

2.806

69,70

 

402 Izdatki za blago in storitve

89.380

95.580

106,94

 

403 Plačila domačih obresti

 

0

 

 

409 Rezerve

10.205

5.855

57,37

41

TEKOČI TRANSFERI

227.112

189.924

83,63

 

410 Subvencije

36.829

12.582

34,16

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

152.393

137.253

90,07

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

17.586

17.368

98,76

 

413 Drugi tekoči domači transferi

20.304

22.721

111,90

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

0

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

375.169

317.085

84,52

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

375.169

317.085

84,52

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

126.320

74.968

59,35

 

430 Investicijski transferi

126.320

74.968

59,35

 

 

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-4.828

140.847

-2917,29

 

 

 

 

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

10.000

10.276

102,76

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

10.000

10.276

102,76

 

750 Prejeta vračila danih posojil

10.000

10.276

102,76

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442)

10.000

9.857

98,57

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

10.000

9.857

98,57

 

440Dana posojila

10.000

9.857

98,57

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

 

 

442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

419

 

 

 

 

 

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

0

 

50

ZADOLŽEVANJE

0

0

 

 

500 Domače zadolževanje

0

0

 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

0

 

55

ODPLAČILA DOLGA

0

0

 

 

550 Odplačila domačega dolga

0

0

 

 

 

 

 

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-4.828

141.266

-2925,97

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

4.828

-141.266

-2925,97

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

4.828

-141.266

-2925,97

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in  realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi posebni del proračuna.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002 se objavi v  Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 03201-01-16/2003

Cerklje, dne 05. 06. 2003

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor