Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 58. in 61. čl. Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l. SRS št. 18/84, 32/85, 33/89 in Ur.l. RS št. 24/92), prve alinee 56. čl. Zakona o stavbnih zemljiščih -ZSZ (Ur.l. RS št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Ur.l. SRS št. 19/86), 218. čl. Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 – UPB1 (Ur.l. RS št. 102/04-UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-odl.US, 93/05ZVMS in 126/07), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS št. 94/07 in 76/08) in 14. čl. Statuta Občine Ljutomer (Ur.l. RS št. 62/99 in 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03), je Občinski svet Občine Ljutomer na 17. redni seji, 8. 12. 2008 sprejel naslednji

 

 

ODLOK

O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  V OBČINI LJUTOMER

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ta odlok določa območja na katerih se v občini Ljutomer plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila uporabnikom stavbnih zemljišč, oprostitve plačila nadomestila ter določanje višine nadomestila.

 

2. člen

Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Kot zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskim objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. 

Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

Kot nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.  

 

3. člen

Nadomestilo se plačuje od stanovanjske površine, počitniških objektov in poslovne površine.

Stanovanjska površina ali počitniškega objekta je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovne površine se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno.

Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po izvedbenem prostorskem aktu določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta iz 4. odstavka 2. čl.

tega odloka.

 

4. člen

Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja ali poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco. 

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

 

5. člen

 Območja, na katerih se plačuje nadomestilo:

I.          območje: mestno jedro Ljutomer - Glavni trg, Miklošičev trg, Stari trg, Postružnikova ulica, Joška Berdena ulica, Jureša Cirila ulica, Kerenčičeva ulica, Trg Jakoba Babiča, Ormoška cesta do vključno št. 10 in št. 12, Ptujska cesta do vključno št. 6, Prešernova ulica do vključno št. 16, Kajuhova ulica, Razlagova ulica do vključno št. 11, Rajh Nade ulica št. 7, Cankarjeva cesta 1, Mestni breg 1, Ivana Kaučiča cesta 1, 2 in 4, Slavka Osterca ulica 2, 4, 6, 8, 10, 12 in 14, Volkmerjeva ulica 2, 2a, 4, 6  in Vrazova ulica (razen št. 2a);

II.        območje: ostali del mesta Ljutomer;

III.       območje: Babinci, Noršinci pri Ljutomeru, Spodnji Kamenščak, Cven, Krapje, Mota, Podgradje, Stročja Vas,   Pristava,  Radomerje,  Mala Nedelja,  Branoslavci, Cezanjevci, Grlava, Krištanci, Šalinci;

IV.        območje: Godermarci, Sitarovci, Rinčetova Graba, Bodislavci, Nunska Graba, Precetinci, Desnjak, Mekotnjak, Stara Cesta, Presika, Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerščak, Slamnjak, Železne Dveri, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Moravci v Slovenskih goricah, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak, Globoka, Radoslavci.

 

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

 

6. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,

2. namen uporabe in lega stavbnega zemljišča,

3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.

 

7. člen

1. Opremljenost stavbnega zemljišča

Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo in se vrednotijo z naslednjim številom točk:

-           asfaltna cesta                                                                            35

-           makadamska cesta                                                                    10

-           kanalizacija                                                                               25

-           vodovod                                                                                   25

-           elektrika                                                                                   20

-           priključitev na čistilno napravo                                                   25

Dodatni komunalni priključki se vrednotijo z naslednjim številom točk:

-           telefon                                                                                     15

-           plinovod                                                                                    20

-           javna razsvetljava                                                                     15

-           urejena parkirišča                                                                     20

-           pločniki                                                                                      15  

Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinej prejšnjih dveh odstavkov.

 

8. člen

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost:

-           priključka na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, če je omrežje na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50,

-           uporabe javne razsvetljave, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 80 m,

-           uporabe javne ceste, pločnikov, parkirišč, električnega in plinovodnega omrežja ter priključka na čistilno napravo in telefonsko omrežje.

 

9. člen

2. Namen uporabe in lega stavbnega zemljišča Namen uporabe stavbnega zemljišča:

-           za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za bivanje,

-           za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjenih za počitniško uporabo in prostori namenjeni bivanju v vinogradniških hišicah,

-           za poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti, -    nezazidana stavbna zemljišča.

 

10. člen

 Namen uporabe in lega se ovrednotita z naslednjimi točkami:

 

 

 

 

11. člen

3. Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča 

Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:

Objekt/območje                                                                         I. in II.             III. in IV.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individualna stanovanjska in počitniška hiša

 

    

   40 

 

    30                

Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem

 

   

   40

 

     30 

Vrstna hiša                                             

 

 

   30

 

     20  

Blokovna gradnja                                   

 

 

   30

 

     20   

 

IV. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

 

12. člen

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za:

-           potrebe ljudske obrambe,

-           objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,

-           objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,  - stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

 

13. člen

Nadomestilo se ne plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti uporabljajo Rdeči križ, Karitas, športna, kulturna, turistična, gasilska, humanitarna, prostovoljna in druga neprofitna društva, ki imajo sedež registracije v Občini Ljutomer ter javni zavodi in krajevne skupnosti, katerih ustanovitelj je občina.

 

14. člen

Nadomestilo se na lastno zahtevo v celoti oprosti občan za dobo 5 let, če je kupil novo zgrajeno stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

 

15. člen

Pisni vlogi za oprostitev plačila nadomestila zavezanec priloži: 

-           pogodbo o nakupu novozgrajenega stanovanja,

-           odločbo o odmeri komunalnega prispevka.

O oprostitvi iz naslova plačila nadomestila odloči z odločbo občinska uprava.

 

V.         DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

 

16. člen

Letna višina nadomestila se za zazidana stavbna zemljišča določi tako, da se skupno število točk iz 7., 10. in 11. čl. tega odloka pomnoži s stanovanjsko, počitniško ali poslovno površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

Letna višina nadomestila se za nezazidana stavbna zemljišča in zemljišča namenjena poslovni dejavnosti določi tako, da se skupno število točk iz 7. in 10. čl. tega odloka pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča oziroma poslovno površino zemljišča namenjeni poslovni dejavnosti in z vrednostjo točke za izračun nadomestila ter s faktorjem 0,5.

 

17. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ljutomer določi občinski svet s sklepom na predlog župana.  

Dokler občinski svet ne določi vrednosti točke na način določen v prejšnjem odstavku, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

 

18. člen

Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Ljutomer in se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč in investicije v javno infrastrukturo. 

Zbrana sredstva se porabijo praviloma na območju krajevne skupnosti v kateri so bila zbrana.

 

VI.        PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

19. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat.

 

20. člen

Odločbo o odmeri nadomestila na podlagi evidence izda zavezancu Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota za tekoče leto, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, odpisih, izterjavo in plačila obresti v skladu z Zakonom o davčnem postopku. 

Nadomestilo se odmeri v enkratnem znesku, plačilo pa se izvede v dveh enakih obrokih. V primeru, da odmera nadomestila znaša do vključno 15 EUR, se plačilo izvede v enem obroku.

Po prejemu odločbe o odmeri nadomestila lahko zavezanec v zakonitem roku ugovarja na odmero pri Davčni upravi Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota.

 

21. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Ur.l. RS št. 110/00, 68/01, 109/01, 33/02, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/03 in 6/07).

 

22. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Številka: 322-10/2008-2588

Datum:  8. 12. 2008

 

Župan Občine Ljutomer:

Franc Jurša, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor