Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 21.02.2017 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 6 (KRAJŠE: SD OPN 06)

 

1. člen

(uvodne določbe)

1) S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur.l. RS, št. 62/2016;  v nadaljevanju: OPN).

 

2. člen

(oceno stanja in razloge za pripravo prostorskega načrta)

1) Občina Cerklje na Gorenjskem namerava na parceli št. 431 in 432/17, k.o. Cerklje na Gorenjskem zgraditi nov zdravstveni dom. Obravnavano območje načrtovane investicije leži v enoti urejanja prostora (EUP) CR24/1 in ima opredeljeno namensko rabo SKk – površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij manjšega obsega s spremljajočimi dejavnostmi, in bivanju.

2) Na območju EUP CR24/1 podrobni prostorski izvedbeni pogoji OPN določajo tudi, da so zdravstvene dejavnosti dopustne le v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe, kar onemogoča realizacijo načrtovane investicijske namere na obravnavani lokaciji.

3) Ker veljavni OPN načrtovane gradnje ne dopušča, je potrebno spremeniti določila izvedbenega dela OPN.

4) Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na spremembo podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč oziroma na izvedbena določila besedilnega in grafičnega dela odloka.

 

3. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo)

1) Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo izključno na izvedbena določila besedilnega in grafičnega dela odloka za del EUP CR24/1.

2) Vse spremembe se nanašajo na stavbna zemljišča. Sprememba osnovne namenske rabe prostora ni predmet sprememb OPN.

3) Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvaja v skladu s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

1) Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.

 

5. člen

(rok za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)

1) Okvirni roki za pripravo SD OPN 06 so:

 

ID

FAZA

Rok

1

Izdelava osnutka SD OPN 06

10 dni po sprejemu sklepa in izdelavi strokovnih podlag in utemeljitev

2

Priprava gradiva za objavo SD OPN 06 na portalu ministrstva pristojnega za prostor

3 dni po potrditvi osnutka SD OPN 06 s strani Občine

3

Pridobitev prvih mnenj in odločbe ministrstva pristojnega za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

v skladu z zakonsko predpisanimi roki

4

Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 06 in priprava gradiva za prvo obravnavo na Občinskem svetu

15 dni po uskladitvi s prvimi mnenji nosilcev urejanja prostora

5

Prva obravnava odloka s SD OPN 06 na občinskem svetu

na prvi sklicani seji občinskega sveta

6

Priprava gradiva za javno razgrnitev SD OPN 06  

5 dni po prvi obravnavi na Občinskem svetu

7

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 06

30 dni

8

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave

5 dni po zaključku javne razgrnitve

9

Izdelava predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti ter priprava gradiva za objavo predloga SD OPN 06 na portalu Ministrstva pristojnega za prostor

10 dni po sprejemu stališč do pripomb

10

Priprava usklajenega predloga SD OPN 06

15 dni  po uskladitvi z drugimi mnenji nosilcev urejanja prostora

11

Druga obravnava in sprejem odloka SD OPN 06 na Občinskem svetu

na prvi sklicani seji občinskega sveta

 

2) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.

 

6. člen

(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)

1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN so:

1.    Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2.    Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

3.    Za področje cestnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

4.    Za področje oskrbe z električno energijo: ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;

5.    Za področje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

6.    Za področje ravnanja z odpadki: SNAGA d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana;

7.    Za področje občinskih cest: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

2) V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o varstvu okolja, se osnutek prostorskega akta pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

3) Če se v postopku priprave SD OPN 06 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

1) Finančna sredstva za pripravo strokovnih gradiv ter priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

8. člen

(objava in začetek veljavnosti sklepa)

1) Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

2) Z dnem veljavnosti se sklep objavi tudi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 350-03/2017-01

Datum: 21. 2. 2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor