Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99, 107/01) je Občinski svet občine Kungota na 4. redni seji dne 19. 3. 2003 sprejel
 
O D L O K
 
 
o proračunu Občine Kungota za leto 2003
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se za proračun Občine Kungota za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni Občine Kungota.
 
2. člen
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
Vrsta prihodkov Plan 2003
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
PRIHODKI PRIMERNE PORABE
 
 
PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO MED OBČINO IN DRŽAVO
 
 
DOHODNINA
 
 
Dohodnina – letni poračun 4,662.360
 
 
Akontacija dohodnine od plač 141,300.720
 
 
Akontacija dohodnine od pokojnin 1,850.040
 
 
Akontacija dohodnine od pogodb o delu 2,959.200
 
 
Akontacija dohodnine iz naslova kmetijskih dejavnosti 3.760
 
 
Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 5,947.560
 
 
Akontacija dohod. od drugih prejem., vključ. z nagrad. 369.360
 
 
Akontacija dohod. od dejavnosti od vsak. pos. prejemka 335.880
 
 
Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala neprem. 45.360
 
 
Akon. dohod. od doh. iz premož. pravic – avtorskih 3,090.960
 
 
Akon. doh. od doh. iz premož.
 
 
- oddaja zeml., poslov. pr. 1,424.520
 
 
Zamudne obresti od dohodnine 954.720
 
 
Akont. doh. iz dobička iz kapitala vred. papirjev in dr. deležev 170.640
 
 
Akont. doh. od doh. dosež. pri udeležbi pri dobičku 1,926.720
 
 
Akont. doh. od obresti na posojila, dana fiz. in prav. os. 38.880
 
 
Akont. doh. od doh. iz prem. pr. - izumi, znaki, teh. izbolj. 52.920
 
 
SKUPAJ DOHODNINA 165,133.600
 
 
PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI
 
 
Davek na dediščine in darila 266.760
 
 
Davek na dobitke od iger na srečo 285.120
 
 
Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb 5,078.160
 
 
Upravne takse - od fizičnih oseb in zasebn. 2,735.640
 
 
Davek na prom. neprem. od prav. in fiz. oseb izven RS
 
 
Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 39.960
 
 
SKUPAJ PRIHODKI,
 
 
KI PRIPADAJO OBČINI 8,405.640
 
 
FINANČNA IZRAVNAVA
 
 
Finančna izravnava za leto 2003 191,100.000
 
 
SKUPAJ FINANČNA IZRAVNAVA 191,100.000
 
 
DAVKI IN DRUGE DAJATVE
 
 
Davek od premoženja 307.800
 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 15,120.000
 
 
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 966.600
 
 
Odškodnina za spremembo namembnosti kmet. zemljišč
 
 
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 8.640
 
 
Prihodki uprave 1,404.000
 
 
Požarna taksa 909.360
 
 
Turistična taksa 108.000
 
 
SKUPAJ DAVKI IN DRUGE DAJATVE 18,824.400
 
 
SKUPAJ PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO 383,463.640
 
 
PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
 
 
PRIHODKI ZA RAZNE NALOGE
 
 
Priključnine na vodovod 10,000.000
 
 
Priključnine na kanalizacijo 5,000.000
 
 
Drugi prihodki določeni z odloki, druge dajatve, takse 7,000.000
 
 
Komunalni prispevek pri grad. postopkih 15,000.000
 
 
Sofinanciranje obnove cest 6,000.000
 
 
Refundacija sredstev za javna dela 22,000.000
 
 
Prihodki od vodarine 6,000.000
 
 
Prihodki od obresti 500.000
 
 
Prihodki od koncesij 3,000.000
 
 
Najemnine za grobove na pokopališčih 5,500.000
 
 
Vračilo anuitet za kredite trajnih nasadov
 
 
- Krekova banka 4,660.000
 
 
Kanalščina 4,000.000
 
 
Taksa za obremenjevanje voda 23,000.000
 
 
Refundacija sredstev – Hlade 5,000.000
 
 
Refundacija sredstev za otroško varstvo 7,000.000
 
 
Drugi prihodki uprave(donat., sponz., storitve …) 4,000.000
 
 
Taksa za obremenjevanje okolja 7,000.000
 
 
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZNE NALOGE 134,660.000
 
 
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
 
 
Najemnine za poslovne prostore 5,000.000
 
 
Najemnine za zemljišča 1,500.000
 
 
Najemnine za neprofitna stanovanja 1,600.000
 
 
Kupnine od prodanih stanovanj 9,000.000
 
 
Prodaja premoženja – hiše 4,000.000
 
 
Prodaja premoženja – zemljišča 60,000.000
 
 
Prihodek od dobička javnih podjetij
 
 
- MB vodovod, Elektro, CP 1,500.000
 
 
SKUPAJ PRIHODKI OD PREMOŽENJA 82,600.000
 
 
PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ
 
 
Prispevek MKGP – natečaj
 
 
Prispevek MKGP-CRPOV – leto 2002 4,600.000
 
 
Prispevek MKGP-CRPOV JURIJ 7,000.000
 
 
Prispevek MKGP za gozdne ceste iz l.00 in za l.02 2,000.000
 
 
Prispevek MKGP-VTC 10,000.000
 
 
Prispevek MG – REGIONALNI PROGRAMI 60,000.000
 
 
Prispevek MG – lokalni programi 3,000.000
 
 
Prispevek MGD- za turistične programe 1,500.000
 
 
Prispevek MOb-obramba 3,000.000
 
 
Prispevek Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – investicije 15,000.000
 
 
Prispevek EU – PHARE Programi 12,000.000
 
 
Trženje razglednega stolpa PLAČKI VRH 1,000.000
 
 
Ministrstvo za kulturo 2,000.000
 
 
Prispevek Ministrstva za zdravje 17,000.000
 
 
SKUPAJ PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ 138,100.000
 
 
SKUPAJ PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 355,360.000
 
 
SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ
 
 
Sanacija po naravnih nesrečah l. 99,
 
 
2000
 
 
Komunalna infrastruktura in cestno omrežje 5,000.000
 
 
Sanacija plazov in usadov na občinskih cestah 5,000.000
 
 
Sanacija v kmetijstvu
 
 
Sanacija plazov in posledic na stanovanjskih objektih 2,500.000
 
 
Sredstva za sanacijo naravnih nesreč 6,000.000
 
 
SKUPAJ SREDSTVA ZA ODPRAVO
 
 
pos. nar. nes. 18,500.000
 
 
VSI PRIHODKI SKUPAJ (1+2+3+4) 757,323.640
 
 
01 JAVNA UPRAVA
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
Dejavnost občinskih organov 19,655.000
 
 
Dejavnost občinske uprave 43,470.000
 
 
Oblikovanje rezerv 3,440.940
 
 
SKUPAJ 66,565.940
 
 
02 OBRAMBA
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
Varstvo pred nar.
 
 
in drug. nesrečami 700.000
 
 
SKUPAJ 700.000
 
 
03 JAVNI RED IN MIR
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
Var. p. nar. in drug. nesreč.
 
 
gasilstvo 24,500.000
 
 
SKUPAJ 24,500.000
 
 
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
Razvojne naloge in projekti 43,000.000
 
 
Gospodarske dejavnosti 12,600.000
 
 
Turizem 4,700.000
 
 
Režijski obrat 34,400.000
 
 
Cestno gospodarstvo 131,000.000
 
 
Komunalno gospodarstvo – KKP 50,200.000
 
 
SKUPAJ 275,900.000
 
 
05 VARSTVO OKOLJA
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
KG – odpadki, kanalizacija, vodotok 36,700.000
 
 
Odprava posledic naravnih nesreč 15,000.000
 
 
SKUPAJ 51,700.000,00
 
 
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST
 
 
IN PROSTORSKI RAZVOJ
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
Stavbna zemljišča 14,900.000
 
 
Stanovanjsko gospodarstvo 5,350.000
 
 
Poslovni prostori 11,000.000
 
 
KG – VODOVODI 62,500.000
 
 
Urejanje prostora 10,500.000
 
 
SKUPAJ 104,250.000,00
 
 
07 ZDRAVSTVO
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
ZDRAVSTVO 35,500.000
 
 
SKUPAJ 35,500.000
 
 
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST
 
 
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ,
 
 
DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
KULTURA 8,300.000
 
 
ŠPORT 7,040.000
 
 
Druge javne potrebe 4,400.000
 
 
Plačila glavnic in obresti 6,216.000
 
 
SKUPAJ 25,956.000
 
 
09 IZOBRAŽEVANJE
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
Izobraževanje 75,150.000
 
 
Otroško varstvo 84,700.000
 
 
Druge javne potrebe – za mlade 200.000
 
 
SKUPAJ 160,050.000
 
 
10 SOCIALNA VARNOST
 
 
POGLAVJE PLAN 2003
 
 
SOCIALNO VARSTVO 50,025.000
 
 
SKUPAJ 50,025.000
 
 
SKUPAJ 1–10 795,146.940
 
 
 
 
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
 
 
Zap. NAMEN PLAN 2003
 
 
št.
 
 
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
 
 
1. ZADOLŽEVANJE 41,920.000,00
 
 
EKO sklad – vodovod Slatina 3,754.155,11
 
 
EKO sklad – vodovod Zg. Kungota 1,065.844,89
 
 
Kratkoročni kredit najet v letu
 
 
2003 in 2004 10,000.000,00
 
 
Dolgoročni krediti v letu 2001
 
 
– izplačilo prične v letu 2003 27,100.000,00
 
 
1. Zadolževanje 41,920.000,00
 
 
 
 
 
IX. ODPLAČILA KREDITOV 4,096.700,00
 
 
1. Odplačila kreditov
 
 
1.1. Komunalno gospodarstvo
 
 
1.1.1. Vodovod Svečina-Slatina
 
 
(20 let, obr.1%)- 2 anuiteti 400.000,00
 
 
1.1.2. Vodovodni sistem Zg. Kungota
 
 
3 anuitete 300.000,00
 
 
1.1.3. Odplačilo kredita Svečina-Ciringa-Plač
 
 
– JS Ribnica 3,396.000,00
 
 
Odplačila kreditov 4,096.700,00
 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE
 
 
PRORAČUNA 37.823.300,00
 
 
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
 
3. člen
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih. Odhodki so v posebnem delu proračuna razdeljeni po natančnejših namenih.
 
4. člen
 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
 
 
Proračunska sredstva je možno prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
 
5. člen
 
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.
 
6. člen
 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
 
 
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 3,440.940 SIT tolarjev.
 
 
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
 
7. člen
 
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
 
8. člen
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
 
 
– prihodki požarne takse
 
 
– prihodki iz takse za obremenjevanje voda
 
 
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
 
 
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev
 
 
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
 
 
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
 
9. člen
 
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
 
10. člen
 
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
 
 
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
 
11. člen
 
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2002 v občinski urad najkasneje do 28. 2. 2003.
 
12. člen
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
 
 
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
 
 
Sredstva se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
 
 
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
 
13. člen
 
Župan je pooblaščen, da odloča:
 
 
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
 
 
– o uporabi sredstev rezerv,
 
 
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
 
 
– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
 
 
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja proračuna,
 
 
– o odpisu ali o delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
 
14. člen
 
V breme proračuna se lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že bila odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 20% teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
 
15. člen
 
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
 
16. člen
 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
 
17. člen
 
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
 
18. člen
 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
 
19. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 411-02/2003
Kungota, dne 19. marca 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor