Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/00, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

   
 

P R A V I L N I K

 

o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

(splošno)

 

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro, vrednotenje in razdelitev finančnih sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Divača, za izvajanje programov, ki niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane Občine Divača.

V Odloku Pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
   
 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

 

2. člen

 

(namen)

 

Namen tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Divača izvajalcem iz sredstev proračuna na osnovi sprejetih programskih nalog.

 

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:

 

- programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,

 

- investicij.

 

3. člen

 

(upravičenci do sredstev)

 

Upravičenci do sredstev so lahko:

 

- društva za pomoč ljudem

 

- stanovska društva

 

- KARITAS.

 - zasebni zavodi, ki imajo sedež zavoda v občini Divača in izvajajo svojo dejavnost v občini Divača, ki je v javnem interesu občine Divača in se smiselno vključuje med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača – skladno s tem Pravilnikom.
 

V skupino društva za pomoč ljudem se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.

 

V skupino stanovska društva se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi istega stanu oziroma poklica.

 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.

 

Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, niso predmet sofinanciranj na podlagi prijave na javni razpis, izveden na podlagi tega Pravilnika.

   
 

4. člen

 

(pogoji izvajalcev programov)

 

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

1. da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo najmanj eno leto po veljavni zakonodaji;

 

2. da imajo sedež ali podružnico v Občini Divača oziroma da je program dejavnosti zastavljen tako, da  da imajo sedež na območju občine Divača oziroma so organizacijske enote območnih oziroma  regijskih organizacij (društev), registrirane  na območju občine Divača oziroma so registrirani člani prebivalci občine Divača, ki imajo registrirano stalno prebivališče v občini Divača oziroma izvajalci, ki izvajajo  programe na območju občine Divača. Občina Divača sofinancira samo programe,  ki se izvajajo na območju občine Divača in (tudi) za občane občine Divača;

 

3. imajo urejeno evidenco o članstvu;

 

4. da imajo  urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo,kot to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu;

 

5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.

 

6.  da za isti  program ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem aktu o sofinanciranju dejavnosti  s strani občine Divača;
  7.  da  redno letno dostavljajo Občini Divača podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti in imajo do   Občine Divača izpolnjene vse obveznosti v kolikor so bili sofinancirani  iz občinskega proračuna v preteklem letu;
  8.  da  izpolnjujejo ostale pogoje iz tega Pravilnika oziroma javnega razpisa.
   
 

III. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV

 

5. člen

 

(način delitve sredstev)

 

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo  in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za tekoče proračunsko leto.

 

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.

 

6. člen

 

(postopek javnega razpisa)

 

Občina Divača v skladu z zakonodajo in pravilnikom izvede letni Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (v nadaljevanju: javni razpis).

 

Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

 

- sklep o začetku postopka javnega razpisa,

 

- imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,

 

- priprava in objava javnega razpisa,

 

- odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,

 

- priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi meril ter predložitev le-tega županu občine,

 

- obveščanje izvajalcev programov o izbiri,

 

- reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,

 

- sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,

 

- spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov,

 

- priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega pravilnika in pogodb z izvajalci programov,

 

- izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.

 

7. člen

 

(javni razpis)

 

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi župan na predlog občinske uprave.

 

Javni razpis mora vsebovati zlasti:

 

- ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva;

 

- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;

 

- predmet javnega razpisa;

 

- opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;

 

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;

 

- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis;

 

- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;

 

- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;

 

- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;

 

- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa;

 

- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma pridobijo dodatne informacije.

 

Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.

 

Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:

 

1.   podatki o vsebini, ki je predmet razdelitve sredstev;

 

2.  okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;

 

3.  način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;

 

4.  vzorec pogodbe;

 

5.  navedba potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti pri kandidaturi na javni razpis za dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev;

 

6.  navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meri;

 

7.  navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.

   
   
 

8. člen

 

(zbiranje vlog)

 

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.

 

Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Divača in na spletnih straneh Občine Divača.

 

Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

 

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov - ne odpiraj« na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.

 

Rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od 30 dni.

 

9. člen

 

(imenovanje komisije)

 

Postopek javnega razpisa vodi in predlog dodelitve finančnih sredstev opravi komisija, ki jo imenuje za tekoče proračunsko leto župan in jo sestavljajo trije člani.

 

Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti, ne smejo biti tudi aktivni člani društva ali kluba, ki se v tekočem letu prijavlja na javni razpis v Občini Divača. V primeru, da se med postopkom izvajanja javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed članov komisije aktiven član katerega izmed prijaviteljev na javnem razpisu, župan imenuje v komisijo novega nadomestnega člana.

 

Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.

 

Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske uprave.

 

10. člen

 

(potek postopka)

 

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.

 

Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno, pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

 

Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo.

 

O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:

 

- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,

 

- predmet javnega razpisa,

 

- imena navzočih predstavnikov komisije,

 

- imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),

 

- ugotovitve o popolnosti vlog,

 

- navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

 

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).

 

Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 15 dni.

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.

 

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora voditi zapisnik o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju.

 

Če komisija ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s sklepom zavrže.

 

Komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.

 

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov.

 

Pripravljen predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o razdelitvi sredstev odloča s sklepom.

 

Občinska uprava posreduje sklep izbranim izvajalcem.

Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

 

Župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o izboru izvajalcev programov športa - prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

 

V primeru, da so pogoji za dodelitev sredstev določeni z zakonom, se sklep o izboru prejemnika sredstev izda kot posamični upravni akt po zakonu o splošnem upravnem postopku.

 

Vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, župan ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za odločitev.

 

Občinska uprava izbranim izvajalcem programov, prejemnikom sredstev, posreduje sklep o izboru in jih hkrati pozove k podpisu pogodb.

   
 

11. člen

 

(pritožba)

 

Vlagatelj vloge lahko vloži pri županu pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.

 

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan o pritožbi odloči  s sklepom.

   
 

12. člen

 

(pogodba)

 

Na podlagi poročila komisije o razdelitvi sredstev, z upoštevanjem sprejetih pogojev in meril za vrednotenje programov in projektov, župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov. Obvezne sestavine pogodbe so:

 

- naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,

 

- navedba programa, ki se sofinancira,

 

- višina dodeljenih sredstev, namen in način financiranja,

 

- rok porabe sredstev,

 

- način in okvirni rok izplačila sredstev,

 

- trajanje pogodbe,

 

- način nadzora nad namensko porabo,

 

- način in roki za poročanje,

 

- druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank ter ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.

 

Občinska uprava pisno pozove izbranega izvajalca k podpisu pogodbe.

 

Izvajalec je dolžan občinski upravi podpisano pogodbo vrniti v predpisanem roku, sicer se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.

 

13. člen

 

(izvajanje pogodbe)

 

Dodeljena finančna sredstva mora izvajalec porabiti za izvajanje programov, prijavljenih na razpis in opredeljenih v pogodbi.

 

Občina Divača lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.

 

Če se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

 

Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina lahko prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.

 

Če komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v sklepu na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.

 

IV. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR

 

14. člen

 

(kriteriji in merila)

 

Merila in kriteriji za vrednotenje vlog izvajalcev programov, ki kandidirajo v okviru javnega razpisa:

 

I.    Število aktivnih članov izvajalca programa v tekočem letu, ki imajo stalno bivališče v občini Divača - upošteva se število članov na dan prijave na javni razpis, ki aktivno delujejo.

 

Število aktivnih članov iz občine Divača

Število točk

do 5

5

od 6 do 10

10

od 11 do 20

15

od 21 do 30

20

nad 31

30

nad 50

40

 

II.   Struktura članstva v tekočem letu - upošteva se  starostna struktura aktivnih članov na dan prijave na javni razpis (neglede na kraj bivanja).

 

Starost članov

Število točk

75 % aktivnih članov v starosti do 26 let

50

50 % aktivnih članov v starosti do 26 let

25

 

IV.  Delovanje izvajalca programa v preteklem letu

 

Potek aktivnosti v preteklem letu

Število točk

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat tedensko vsaj 7 mesecev v letu

40

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat mesečno vsaj 9 mesecev v letu

20

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat letno

10

 

V.   Delovanje izvajalca programa v javnem interesu

 

 

Število točk

Izvajalec programa ima pridobljen status društva v javnem interesu

 

25

 

VI.  Promocija izvajalca programa in občine Divača

 

Način promocije

Število točk

Aktivnosti  izvajalca programa so bile v preteklem letu izvedene vsaj 1-krat letno na območju občine Divača

50

Aktivnosti  izvajalca programa so bile v preteklem letu namenjene vsaj 3-krat v koledarskem letu  celotni zainteresirani javnosti

10

Program izvajalca pripomore k večji prepoznavnosti občine Divača v širšem prostoru

10

Izvajalec programa ima izdelano in ažurirano spletno stran z objavo logotipa Občine Divača kot sofinancerja programa

10

   
 

14.a člen

Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, ki jih imajo izvajalci programov, ki so izbrani v okviru javnega razpisa po tem Pravilniku.

Upravičene osebe za uveljavite neprogramskih stroškov so  tisti izvajalci ki so v okviru javnega razpisa v tekočem letu izbrani za izvajalce programov po tem Pravilniku, na katerega se javni razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje in imajo sedež ali sedež enote (izpostave,..) v občini Divača ter na območju občine Divača razpolagajo z ustreznimi prostori, v katerih izvajajo svojo dejavnost.

Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo  objektov oz. prostorov za dejavnost izvajalcev, ki se nahajajo v občini Divača.

Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja programov posameznega izvajalca, ki jih prijavlja na javni razpis. Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega Pravilnika.

Obseg finančnih sredstev, namenjenih pokrivanju neprogramskih stroškov, se določi vsako leto posebej v javnem razpisu in skladno z razpoložljivimi proračunskimi finančnimi sredstvi.

Upravičeni neprogramski stroški so:

1.   stroški najemnine oz. uporabnine za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;

2.   stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;

3.   stroški porabe električne energije za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;

4.   stroški ogrevanja za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;

5.   stroški porabe vode za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;

Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80% vrednosti izdanega računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se nanaša javni razpis.

Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena stroškov prijavitelja za mesec november in december. Strokovna komisija  presodi o upravičenosti priznavanja višine ocene  stroškov.

Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.

Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov  se določi v razpisni dokumentaciji.

Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:

·       izvajalci programov, ki uveljavljajo neprogramske stroške, morajo imeti izdelano finančno konstrukcijo pokrivanja neprogramskih stroškov - upravičeni stroški so sestavni elementi finančne konstrukcije;

·       z ustreznimi listinami (pogodbe,..) morajo dokazati uporabo prostorov oz. površin na območju občine Divača;

·       z ustreznimi računi za upravičene neprogramske stroške dokazujejo upravičenost dejanskih stroškov.

Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.

   
 

15. člen

 

(razčlenitev posameznih elementov)

 

Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo.

   
 

16. člen

 

(vrednotenje)

 

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.

 

Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

 

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

 

17. člen

 

(nadzor)

 

Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti letno poročilo o izvedbi programov in porabi sredstev, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela.

 

Pooblaščeni javni uslužbenec nadzoruje potek izvajanja programa in namensko porabo sredstev tako, da lahko od izvajalca kadarkoli zahteva pisna dokazila o porabi sredstev.

 

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.

 

Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.

 

VI. KONČNA DOLOČBA

 

18. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

Z dnem uveljavitve  Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača, se razveljavijo določbe Pravilnika o sofinanciranju stroškov  delovanja izvajalcev različnih programov v občini Divača (uradno gasilo slovenskih občin 15/14) v delu, ki se nanaša na področje neprogramskih stroškov na  področju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača.
 

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Št. 032-0012/2013-06

 

Divača, dne 19. decembra 2013

 

 

 

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

   
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih Občin, št. 29/2015), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo.
   
 

12.člen

 

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor