Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS 12/04, 18/07 in MUV 13/08) je občinski svet na10. redni seji, dne 28. marca 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Kungota za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kungota za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v kateremje podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2011 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-01/2012

Datum: 29. marec 2012

Župan občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

1        2

3                   EUR

Konto Besedilo

REALIZACIJA 2011

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.290.608

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

3.141.892

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.876.374

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

123.374

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

142.144

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

347.292

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA

128.154

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.926

712 DENARNE KAZNI

3.126

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

213.996

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

0

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV- SKUPAJ

48.400,00

722 PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

0

73 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

635

731 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

635

74 TRANSFRNI PRIHODKI- SKUPAJ

1.800.789

740 TRANSFERNI PRIHODKI

586.105

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV UE

1.214.684

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.636.891

40 TEKOČI ODHODKI

1.630.674

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

324.134

401 PRIS.DELODA.ZA SOCIAL. VARNOST

50.622

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.174.267

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

51.353

409 REZERVE

30.298

41 TEKOČI TRANSFERJI

1.472.226

410 SUBVENCIJE

0

411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSP.

585.108

412 TRANS.NEPRO.ORGA.IN POSAMEZNIKOM

52.888

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

834.230

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.533.991

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.533.991

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

0

431 INVE.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM

0

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM.

0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ )

-346.283

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

465.000

500 Domače zadolževanje

465.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

53.152

55 ODPLAČILO DOLGA

53.152

550 Odplačilo domačega dolga

53.152

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

65.565

X. NETO ODPLAČILO DOLGA

0

I. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

346.283

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor