Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 60/07 spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 21. redni seji dne 8. 4. 2009 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine za leto 2009 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.

Splošni del proračuna občine se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|Konto    |     |               Opis              |    Rebalans|

|         |     |                                 |        2009|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                              |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         | I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  12.318.940|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   4.756.973|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|70       |     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|   2.460.903|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|700      |     |DAVKI NA DOHODEK                 |   2.189.460|

|         |     |IN DOBIČEK                       |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|703      |     |DAVKI NA PREMOŽENJE              |     175.650|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|704      |     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO            |      95.793|

|         |     |IN STORITVE                      |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|706      |     |DRUGI DAVKI                      |           0|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|71       |     |NEDAVČNI PRIHODKI                |   2.296.070|

|         |     |(710+711+712+713+714)            |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|710      |     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|     725.537|

|         |     |PREMOŽENJA                       |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|711      |     |TAKSE IN PRISTOJBINE             |       1.350|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|712      |     |DENARNE KAZNI                    |         100|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|713      |     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |      17.273|

|         |     |STORITEV                         |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|714      |     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |   1.551.810|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|72       |     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|   5.101.754|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|720      |     |PRIHODKI OD PRODAJE              |     601.754|

|         |     |OSNOVNIH SREDSTEV                |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|721      |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |           0|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|722      |     |PRIHODKI OD PRODAJE              |   4.500.000|

|         |     |ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA       |            |

|         |     |PREMOŽENJA                       |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|73       |     |PREJETE DONACIJE (730+731)       |         150|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|730      |     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|         150|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|731      |     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |           0|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|74       |     |TRANSFERNI PRIHODKI              |   2.460.063|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|740      |     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   2.460.063|

|         |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  15.054.118|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|40       |     |TEKOČI ODHODKI                   |   1.493.930|

|         |     |(400+401+402+403+409)            |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|400      |     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI           |     306.797|

|         |     |ZAPOSLENIM                       |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|401      |     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA        |      47.748|

|         |     |SOCIALNO VARNOST                 |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|402      |     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   1.062.368|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|403      |     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |      64.498|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|409      |     |SREDSTVA, IZLOČENA               |      12.519|

|         |     |V REZERVE                        |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|41       |     |TEKOČI TRANSFERI                 |   2.183.953|

|         |     |(410+411+412+413)                |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|410      |     |SUBVENCIJE                       |     131.285|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|411      |     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM           |     684.077|

|         |     |IN GOSPODINJSTVOM                |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|412      |     |TRANSFERI NEPROFITNIM            |     208.878|

|         |     |ORGANIZAC. IN USTANOVAM          |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|413      |     |DRUGI TEKOČI DOMAČI              |   1.159.713|

|         |     |TRANSFERI                        |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|42       |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  10.478.864|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|420      |     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH        |  10.478.864|

|         |     |SREDSTEV                         |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|43       |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |     897.371|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|430      |     |INVESTICIJSKI TRANSFER           |           0|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|431      |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |     742.853|

|         |     |IN FIZ. OSEBAM                   |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|432      |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |     154.518|

|         |     |PRORAČUNSKIM                     |            |

|         |     |UPORABNIKOM                      |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK             |  –2.735.178|

|         |     |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)          |            |

|         |     |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS           |            |

|         |     |SKUPAJ ODHODKI)                  |            |

+--------------------------------------------------------------+

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                         |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|75       | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH            |           0|

|         |     |POSOJIL IN PRODAJA               |            |

|         |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)    |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|750      |     |PREJETA VRAČILA DANIH            |            |

|         |     |POSOJIL                          |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|751      |     |PRODAJA KAPITALSKIH              |            |

|         |     |DELEŽEV                          |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|44       | V.  |DANA POSOJILA                    |           0|

|         |     |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |            |

|         |     |(440+441)                        |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|440      |     |DANA POSOJILA                    |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|441      |     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         | VI. |PREJETA MINUS DANA               |           0|

|         |     |POSOJILA IN SPREMEMBE            |            |

|         |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         |VII. |SKUPNI PRESEŽEK                  |  –2.735.178|

|         |     |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS    |            |

|         |     |ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN    |            |

|         |     |DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)|            |

+--------------------------------------------------------------+

|C. RAČUN FINANCIRANJA                                         |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|50       |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)               |   2.500.000|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|500      |     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE              |   2.500.000|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|55       | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |      75.247|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|550      |     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |      75.247|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |   2.424.753|

+---------+-----+---------------------------------+------------+

|         | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |    –310.425|

|         |     |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =        |            |

|         |     |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)    |            |

+---------+-----+---------------------------------+------------+

Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz prenosa sredstev prejšnjega leta v višini 310.425 EUR.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kotnim načrtom.

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.

2. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za rebalans leta 2009 lahko zadolži do višine glavnice 2.500.000,00 EUR za investicije predvidene v sprejetem proračunu.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0007/2009-27

Divača, dne 8. aprila 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor