Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+-------------------------------+------------------------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         v EUR          |

+--------------------------------------+-----------+------------+

|Skupina/Podskupina                    |   Proračun|   Sprememba|

|kontov/Konto/Podkonto                 |       2012|   proračuna|

|                                      |           |        2012|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|I.    |      |SKUPAJ PRIHODKI         |  5.897.044|   5.818.239|

|      |      |(70+71+72+73+74+78)     |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |  3.508.130|   3.521.796|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |70    |DAVČNI PRIHODKI         |  2.558.915|   2.551.645|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |700   |Davki na dohodek in     |  2.252.185|   2.292.695|

|      |      |dobiček                 |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |703   |Davki na premoženje     |    226.980|     192.800|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |704   |Domači davki na blago   |     79.750|      66.150|

|      |      |in storitve             |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |706   |Drugi davki             |          0|           0|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |    949.215|     970.151|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |710   |Udeležba na dobičku in  |    668.980|     623.911|

|      |      |dohodki od premoženja   |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |711   |Takse in pristojbine    |      3.600|       4.000|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |712   |Globe in druge denarne  |        200|       1.700|

|      |      |kazni                   |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |713   |Prihodki od prodaje     |     45.125|      34.200|

|      |      |blaga in storitev       |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |714   |Drugi nedavčni prihodki |    231.310|     306.340|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |72    |KAPITALSKI PRIHODKI     |     50.650|     120.600|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |720   |Prihodki od prodaje     |        650|         600|

|      |      |osnovnih sredstev       |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |721   |Prihodki od prodaje     |          0|           0|

|      |      |zalog                   |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |722   |Prihodki od prodaje     |     50.000|     120.000|

|      |      |zemljišč in             |           |            |

|      |      |neopredmetenih          |           |            |

|      |      |dolgoročnih sredstev    |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |73    |PREJETE DONACIJE        |      7.578|       4.878|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |730   |Prejete donacije iz     |      4.878|       1.878|

|      |      |domačih virov           |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |731   |Prejete donacija iz     |      2.700|       3.000|

|      |      |tujine                  |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |74    |TRANSFERNI PRIHODKI     |  2.330.686|   2.170.965|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |740   |Transferni prihodki iz  |    351.844|     412.166|

|      |      |drugih javnofinančnih   |           |            |

|      |      |institucij              |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |741   |Prejeta sredstva iz     |  1.978.842|   1.758.799|

|      |      |državnega proračuna iz  |           |            |

|      |      |sredstev proračuna      |           |            |

|      |      |Evropske unije          |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|II.   |      |SKUPAJ ODHODKI          |  5.500.050|   5.887.338|

|      |      |(40+41+42+43+45)        |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |40    |TEKOČI ODHODKI          |  1.202.328|   1.496.800|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |400   |Plače in drugi izdatki  |    287.358|     319.114|

|      |      |zaposlenim              |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |401   |Prispevki delodajalcev  |     43.860|      46.150|

|      |      |za socialno varnost     |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |402   |Izdatki za blago in     |    777.110|   1.034.536|

|      |      |storitve                |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |403   |Plačila domačih obresti |     77.000|      80.000|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |409   |Rezerve                 |     17.000|      17.000|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |41    |TEKOČI TRANSFERI        |  1.584.280|   1.537.127|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |410   |Subvencije              |     69.907|      30.407|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |411   |Transferi posameznikom  |    793.068|     847.000|

|      |      |in gospodinjstvom       |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |412   |Transferi neprofitnim   |    194.015|     186.096|

|      |      |organizacijam in        |           |            |

|      |      |ustanovam               |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |413   |Drugi tekoči domači     |    527.290|     473.624|

|      |      |transferi               |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |414   |Tekoči transferi v      |          0|           0|

|      |      |tujino                  |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |42    |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  2.518.982|   2.753.391|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |420   |Nakup in gradnja        |  2.518.982|   2.753.391|

|      |      |osnovnih sredstev       |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI |    194.460|     112.020|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |431   |Investicijski transferi |    169.180|     108.370|

|      |      |pravnim in fizičnim     |           |            |

|      |      |osebam, ki niso         |           |            |

|      |      |proračunski uporabniki  |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |432   |Investicijski transferi |     25.280|       3.650|

|      |      |proračunskim            |           |            |

|      |      |uporabnikom             |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|III.  |      |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |    396.994|     –69.099|

|      |      |(I.-II.) (PRORAČUNSKI   |           |            |

|      |      |PRIMANJKLJAJ)           |           |            |

+------+-------------------------------+-----------+------------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |           |            |

|      |NALOŽB                         |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|IV.   |      |PREJETA VRAČILA DANIH   |           |            |

|      |      |POSOJIL IN PRODAJA      |           |            |

|      |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |            |

|      |      |(750+751+752)           |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |75    |PREJETA VRAČILA DANIH   |          0|           0|

|      |      |POSOJIL                 |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |750   |Prejeta vračila danih   |          0|           0|

|      |      |posojil                 |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |751   |Prodaja kapitalskih     |          0|           0|

|      |      |deležev                 |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |752   |Kupnine iz naslova      |          0|           0|

|      |      |privatizacije           |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|V.    |      |DANA POSOJILA IN        |          0|           0|

|      |      |POVEČANJE KAPITALSKIH   |           |            |

|      |      |DELEŽEV                 |           |            |

|      |      |(440+441+442+443)       |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |44    |DANA POSOJILA IN        |          0|           0|

|      |      |POVEČANJE KAPITALSKIH   |           |            |

|      |      |DELEŽEV                 |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |440   |Dana posojila           |          0|           0|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |441   |Povečanje kapitalskih   |          0|           0|

|      |      |deležev in naložb       |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |442   |Poraba sredstev kupnin  |          0|           0|

|      |      |iz naslova              |           |            |

|      |      |privatizacije           |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |443   |Povečanje namenskega    |          0|           0|

|      |      |premoženja v javnih     |           |            |

|      |      |skladih in drugih       |           |            |

|      |      |osebah javnega prava,   |           |            |

|      |      |ki imajo premoženje v   |           |            |

|      |      |svoji lasti             |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|VI.   |      |PREJETA MINUS DANA      |          0|           0|

|      |      |POSOJILA IN SPREMEMBE   |           |            |

|      |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |            |

|      |      |(IV.-V.)                |           |            |

+------+-------------------------------+-----------+------------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA             |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|VII.  |      |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |          0|           0|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |50    |ZADOLŽEVANJE            |          0|           0|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |500   |Domače zadolževanje     |          0|           0|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|VIII. |      |ODPLAČILO DOLGA         |    130.000|     130.000|

|      |      |(550+551)               |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |55    |ODPLAČILA DOLGA         |    130.000|     130.000|

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |550   |Odplačilo domačega      |    130.000|     130.000|

|      |      |dolga                   |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|IX.   |      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |    266.994|    –199.099|

|      |      |SREDSTEV NA RAČUNIH     |           |            |

|      |      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-    |           |            |

|      |      |VIII.)                  |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|X.    |      |NETO ZADOLŽEVANJE       |   –130.000|    –130.000|

|      |      |(VII.-VIII.)            |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|XI.   |      |NETO FINANCIRANJE       |   –396.994|      69.099|

|      |      |(VI.+X.-IX.)            |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|XII.  |      |STANJE SREDSTEV NA      |    601.462|     601.462|

|      |      |RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |           |            |

|      |      |PRETEKLEGA LETA         |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

|      |9009  |Splošni sklad za drugo  |           |            |

+------+------+------------------------+-----------+------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-1/2011-17

Komen, dne 21. decembra 2011

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor