Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), je Občinski svet občine Gorje na 21. redni seji, dne 28.03.2018 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2017

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2017.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 izkazuje:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.839.547

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.466.584

70

DAVČNI PRIHODKI

2.022.067

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.798.440

 

703

Davki na premoženje

170.795

 

704

Domači davki na blago in storitve

52.833

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

444.517

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

296.588

 

711

Takse in pristojbine

3.081

 

712

Globe in druge denarne kazni

3.808

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.045

 

714

Drugi nedavčni prihodki

137.995

72

KAPITALSKI PRIHODKI

120.571

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

656

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

119.915

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

252.392

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

252.392

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.613.881

40

TEKOČI ODHODKI

892.763

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

131.105

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

19.285

 

402

Izdatki za blago in storitve

735.379

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

6.993

41

TEKOČI TRANSFERI

905.820

 

410

Subvencije

54.544

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

589.845

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

77.283

 

413

Drugi tekoči domači transferi

184.148

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

663.261

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

663.261

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

152.037

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

58.979

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

93.058

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

225.665

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

150

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

150

 

750

Prejeta vračila danih posojil

150

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

150

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

225.815

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-225.665

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2017

81.625,90

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

Številka: 9000-0003/2018-6

Datum: 28.03.2018

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor