Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila in postopek za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turistične in sorodne dejavnosti v Občini Divača.

 

 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

 

 

2. člen

 

 

Po tem pravilniku so upravičenci do sredstev:

 

 

- turistična društva, ki so registrirana za opravljanje turistične dejavnosti,

 

 

- druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,

 

 

- druga društva, ki niso registrirana kot turistična društva vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov.

 

 

Turistične prireditve, ki se sofinancirajo po tem Pravilniku so vse prireditve, ki jih ni mogoče obravnavati kot izključno kulturne, športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva, navedena v zgornjih alinejah. Turistične prireditve pa lahko vsebujejo posamezne sestavine kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev.

 

 

3. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja iz tega naslova imajo upravičenci iz 2. člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

- imajo sedež društva in dejavnosti v Občini Divača,

 

 

- so organizirani v skladu z Zakonom o društvih v Republiki Sloveniji.

 

 

III. MERILA

 

 

4. člen

 

 

Merila za sofinanciranje programov turistične dejavnosti so sestavljena iz splošnega dela in programskega dela:

 

 

1. SPLOŠNI DEL MERIL

 

 
+----------------------------------+---------------------------+
 
 
|Administrativno delovanje         |10 točk                    |
 
 
+----------------------------------+---------------------------+
 
 
|Kontinuiteta delovanja društva,   |20 točk - društva v        |
 
 
|glede na leto ustanovitve društva |ustanavljanju oziroma      |
 
 
|                                  |društva, ki so se ravnokar |
 
 
|                                  |ustanovila                 |
 
 
|                                  |20 točk - od 1 leta do 10  |
 
 
|                                  |let delovanja društva      |
 
 
|                                  |40 točk - od 11 do 20 let  |
 
 
|                                  |delovanja društva          |
 
 
|                                  |60 točk - več kot 21 let   |
 
 
|                                  |delovanja društva          |
 
 
+----------------------------------+---------------------------+
 
 
|Izobraževanje kadrov              |20 točk - izobraževanje    |
 
 
|                                  |posameznika v okviru       |
 
 
|                                  |društva                    |
 
 
+----------------------------------+---------------------------+
 
 
|Izdelava in ažuriranje internetne |20 točk - na izdelano      |
 
 
|strani                            |internetno stran           |
 
 
+----------------------------------+---------------------------+
 
 
|Informativna dejavnost (izdajanje |15 točk - na dejavnost     |
 
 
|tiskovin)                         |                           |
 
 
+----------------------------------+---------------------------+
 
 
|Skupno število prijavljenih       |5 točk - na posamezno      |
 
 
|prireditev                        |prireditev                 |
 
 
+----------------------------------+---------------------------+
 

 

Opomba:

 

 

Administrativni stroški zajemajo stroške pisarniškega materiala in ostale administrativne stroške, do katerih so upravičeni vsi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika v enakem deležu (10 točk/društvo).

 

 

Kontinuiteto delovanja društva društvo izkazuje z aktom o ustanovitvi društva, ki je tudi podlaga za določanje števila točk.

 

 

Društva iz 2. člena tega pravilnika so upravičena do 20 točk za izobraževanje posameznika v okviru društva. Izobraževanje posameznikov društva dokazujejo s prijavami na izobraževanja in fotokopijo plačila stroškov udeležbe na izobraževanju (ali stroškov seminarja ali potnih stroškov …).

 

 

Do dodatnih 20 točk so upravičena društva, ki bodo v program društva za tekoče leto prijavila izdelavo internetne strani, pod pogojem, da je internetna stran v letu prijave tudi narejena. Društva, ki že imajo izdelano internetno stran, so po tem pravilniku upravičena do dodatnih točk za njeno vzdrževanje in ažuriranje.

 

 

Do 15 točk so upravičena društva, ki izdajajo bodisi lasten bilten, časopis, brošuro o predstavitvi društva ... Društva, ki navedenega še ne izdajajo pa bodo v letu prijave izdelali tiskovino so tudi upravičena do 15-tih točk.

 

 

Vsa društva so upravičena do dodatnih 5 točk na vsako prijavljeno prireditev.

 

 

2. PROGRAMSKI DEL

 

 

1. Vrsta programa - narava prireditve

 

 
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
|Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne     |      35 točk|
 
 
|delavnice, mednarodni extempore ...)            |             |
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
|Prireditve namenjene ohranjanju narave (čistilne|      30 točk|
 
 
|akcije, akcija za ocenjevanje najlepše urejenih |             |
 
 
|hiš, dvorišč, krajev ...)                       |             |
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
|Prireditve namenjene promociji občine, kraja in |      30 točk|
 
 
|posameznih znanih oseb                          |             |
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
|Prireditve, ki se izvajajo ob praznikih         |      15 točk|
 
 
|(pustovanje, materinski dan - dan žena,         |             |
 
 
|martinovanje, dedek Mraz, kresovanje, novo leto,|             |
 
 
|prvi maj ...)                                   |             |
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
|Prireditve namenjene rekreaciji ali ogledu      |      15 točk|
 
 
|znamenitosti (pohodi ...)                       |             |
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
|Delavnice za otroke in odrasle                  |      10 točk|
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
|Fotografske razstave, likovne razstave,         |      10 točk|
 
 
|potopisna predavanja, gledališke predstave in   |             |
 
 
|ostale prireditve, ki jih ni mogoče uvrstiti v  |             |
 
 
|nobeno od zgornjih oblik                        |             |
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
 

 

Opomba:

 

 

Program turistične dejavnosti posameznega društva je sestavljen iz različnih prireditev. Vsaka prireditev je upravičena do enkratnih točk, ki jih pridobi glede na naravo prireditve. Ena prireditev lahko dobi določeno število točk samo iz ene postavke - narave prireditve (v skladu s tabelo 1 - programskega dela). Upravičenec do točk mora v prijavnem obrazcu pojasniti naravo posamezne prireditve.

 

 

2. Pestrost programa - pestrost prireditve

 

 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Tradicionalne prireditve, ki se         | 20 točk - prireditev|
 
 
|odvijajo neprekinjeno 10 let in več     |                     |
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Prireditve, ki trajajo več kot en dan   |    30 točk - program|
 
 
|neprekinjeno                            |                     |
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Prireditve, ki trajajo več kot en dan s |    15 točk - program|
 
 
|prekinitvami                            |                     |
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Prireditve, ki so sestavljeni iz več    |7 točk - na dogodek v|
 
 
|različnih dogodkov                      |      sklopu programa|
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Prireditve na katerih sodelujejo gostje |    15 točk - program|
 
 
|iz tujine                               |                     |
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Prireditve, ki oživljajo stare običaje, |    15 točk - program|
 
 
|tehnično dediščino, širijo turistično   |                     |
 
 
|promocijo ...                           |                     |
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Promocija prireditve (stroški izdelave  |    10 točk - program|
 
 
|propagandnega materiala, vključno s     |                     |
 
 
|stroški objave oglasa v medijih)        |                     |
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 
 
|Simbolične nagrade                      |    10 točk - program|
 
 
+----------------------------------------+---------------------+
 

 

Opomba:

 

 

Posamezne prireditve v prijavljenem programu prijavitelja so lahko upravičene do dodatnih točk iz tabele 2 »Pestrost programa/prireditve - Programski del«, kolikor prijavitelji to z ustreznimi dokazili tudi izkažejo oziroma dokažejo.

 

 

Do večkratnih dodatnih 20 točk so upravičeni prijavitelji, ki podajo izjavo, da se posamezne prijavljene prireditve neprekinjeno odvijajo 10 let ali več. Do točk so upravičene samo tiste prireditve, ki se neprekinjeno izvajajo 10 let ali več.

 

 

Vsaka prireditev, ki trajajo več kot en dan neprekinjeno, je upravičeni do dodatnih 30 točk. Kot prireditve, ki trajajo več kot en dan s prekinitvami (dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi prekinitvami) se štejejo tiste prireditve, ki so sestavljene, bodisi iz več različnih enakih dogodkov ali različnih dogodkov in so med seboj vsebinsko povezane. Te prireditve so upravičene do dodatnih 15 točk. V obeh primerih poda prijavitelj izjavo o dolžini in vrsti trajanja posamezne prireditve.

 

 

Prireditve, ki so sestavljene iz več različnih vsebinsko različnih dogodkov, so upravičene do dodatnih 7 točk na vsak posamezen dogodek v sklopu prireditve oziroma programa.

 

 

Do enkratnih dodatnih 15 točk so upravičene tiste prireditve, na katerih sodelujejo tudi gostje iz tujine, ne glede na njihovo število. Gostje iz tujine lahko na posamezni prireditvi sodelujejo kot nastopajoči ali tekmovalci, ne pa tudi kot pohodniki. Prijavitelji z izjavo potrdijo sodelovanje gostov iz tujine.

 

 

Prijavitelj z izjavo potrdi, da je posamezna prireditev upravičena do dodatnih 15 točk, ker širi turistično promocijo ali tehnično dediščino ali oživlja stare običaje.

 

 

Posamezne prireditve so upravičene do dodatnih 10 točk za izdelavo propagandnega materiala (plakatov, vabil, objave oglasov v medijih ...), kolikor razpolagajo z ustreznimi računi.

 

 

Prijavitelji so upravičeni do dodatnih točk za tiste prireditve, na katerih so se delile tudi simbolične nagrade, pod pogojem, da je vrednost ene simbolične nagrade minimalno 3 EUR. Prijavitelji so upravičeni do enkratnih dodatnih 10 točk, ne glede na število simboličnih nagrad, vendar pod zgoraj navedenim pogojem. Upravičenost do točk prijavitelji izkazujejo z ustreznimi računi.

 

 

3. Programi sodelovanja

 

 
+-----------------------------------------+--------------------+
 
 
|Prireditve na katerih društvo samo       |10 točk - prireditev|
 
 
|sodeluje z delom svoje dejavnosti,       |                    |
 
 
|ekskurzije in podobno                    |                    |
 
 
+-----------------------------------------+--------------------+
 

 

Opomba:

 

 

Društva so upravičena do večkratnih 10 točk, za vse tiste prijavljene prireditve v okviru prijavljenega programa, v katerih društvo samo sodeluje, ne glede na to ali se prireditev odvija na območju Občine Divača, države ali tujine.

 

 

Posamezne prireditve, ki niso zajete v programu društva za tekoče leto in zato tudi niso ustrezno sofinancirane, se štejejo kot izredne prireditve in se upoštevajo pri sofinanciranju v naslednjem letu kot prireditve, prijavljene v programu društva za tekoče leto.

 

 

IV. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

 

 

5. člen

 

 

Občina Divača izvede javni razpis za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača. Postopek javnega razpisa vodi pet članska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Društva iz 2. člena tega pravilnika prijavijo program turistične dejavnosti na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki jih pripravi občinska uprava, v skladu s tem pravilnikom.

 

 

V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višina sredstev, ki je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in strokovna komisija pristojna za odpiranje ponudb in točkovanje prispelih ponudb, v skladu s tem pravilnikom.

 

 

Strokovna komisija na podlagi meril ovrednoti programe turistične dejavnosti s točkami in s sklepom obvesti izvajalce o višini doseženih točk in vrednosti točke.

 

 

Vrednost točke se izračuna tako, da se skupno število točk, namenjenih turističnim programom, deli s sredstvi, namenjenimi za vrednotenje turističnih programov.

 

 

Pritožba na sklep komisije se poda v roku 8 dni od sprejema sklepa. Pritožbo se poda na župana Občine Divača.

 

 

Ovrednotenje programov potrdi župan, ki sklene pogodbo z izbranimi izvajalci.

 

 

6. člen

 

 

Javni razpis vsebuje:

 

 

- podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),

 

 

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,

 

 

- predmet sofinanciranja,

 

 

- višina razpoložljivih sredstev,

 

 

- razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 20 dni,

 

 

- način dostave vlog,

 

 

- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,

 

 

- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

 

Občinska uprava ima od posameznega prijavitelja pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti za pridobivanje proračunskih sredstev.

 

 

7. člen

 

 

Z upravičencem se sklenejo pogodbe, ki vsebujejo najmanj naslednje sestavine:

 

 

- podatki o upravičencu (naziv, naslov, odgovorna oseba, davčna številka),

 

 

- navedba programa turistične dejavnosti,

 

 

- višina dodeljenih sredstev za program turistične dejavnosti,

 

 

- način nadzora nad namensko uporabo sredstev,

 

 

- način in rok poročanja o izvedbi turistične dejavnosti,

 

 

- rok izplačila namenskih sredstev.

 

 

Upravičenci so dolžni spoštovati določila pogodbe.

 

 

V primeru, da komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v sklepu na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom izvedenega turističnega programa.

 

 

Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

 

 

Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.

 

 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

8. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2008.

 

 

 

 

 

Št. 032-0010/2007-14

 

 

Divača, dne 29. novembra 2007

 

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor