Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)  ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Ur. l. RS, št. 28/15) je Občinski svet Občine Naklo na svoji 11. seji , dne 1. 6. 2016, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V VRTCU PRI OSNOVNI ŠOLI NAKLO

 

1.          Cene vzgojno - varstvenih programov v vrtcih javnega zavoda Osnovna šola  Naklo na otroka mesečno znašajo:

 

program

stroški dela

stroški materiala in storitev

stroški živil

cena 01.06.2016

prvo starostno obdobje

353,06

28,19

32,00

413,25

kombinirani oddelek in oddelek 3-4 leta

274,03

28,19

32,00

334,22

drugo starostno obdobje

245,64

28,19

32,00

305,83

 

2.          Starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši pri tem plačajo rezervacijo v višini 40% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

3.          Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Starši so odsotnost otroka dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti.

4.          Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega potrdila upošteva, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila programa vrtca. Boleznina se upošteva, če starši odsotnost otroka iz vrtca javijo (preko spletnega portala) najkasneje do 7.30 ure tekočega dne. V primeru, da je odsotnost javljena kasneje, se upošteva z naslednjim dnem.

5.          Znižano plačilo zaradi začasnega izpisa (rezervacije) in bolniške odsotnosti otroka ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.

6.          Določbe od 3. do 6. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za  starše oziroma skrbnike otrok, ki so vključeni v vrtce izven območja občine Naklo in za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca.

7.          Vrtec lahko v času šolskih počitnic, v času pred in med prazniki zaradi racionalne organizacije dela ter glede na število prisotnih otrok za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v dežurno enoto.

8.          Staršem, ki pridejo iskat otroka po poslovnem času vrtca, zaračunamo zamudno uro. Višina zamudne ure se zaračuna v skladu s sklepom, ki ga izda svet zavoda. Zamudna ura se zaračuna tudi staršem otrok, katerih otrok je v vrtcu več kot 9 ur dnevno. V primeru zamude več ur se zaračuna število zamudnih ur.

9.          Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.6.2016 dalje.

Številka: 602-0004/2016

Datum: 1.6. 2016

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor