Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12), je Občinski svet Občine Bled na 13. seji, dne  19.02.2013, sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC

Vpis in sprejem otroka v vrtec

1.  člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec  (uradni list RS, št. 21/11) se v 3. odstavku 2. člena na koncu pred piko doda besedna zveza »s skeniranim podpisom«.

2.  člen

V 1. odstavku 3. člena  se beseda »najkasneje« nadomesti z besedo »predvidoma«.

Sestava in način dela komisije

3.  člen

 Spremeni se 2. odstavek  8. člena, tako da se glasi:

(2) Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so v vrtec prispele v času rednega javnega vpisa za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.

.Kriteriji za sprejem otrok v vrtec in vrstni red otrok

4.  člen

3. točka v tabeli se spremeni tako, da se glasi:

Kriterij

Št. točk

3.

Otrok, katerega oba starša sta zaposlena oz. sta redna študenta (priloga dokazilo)

10

     

5.  člen

 V 11. členu Pravilnika se dodata novi 4. in 5. odstavek:

»(4)Prednost pri sprejemu v razvojni oddelek vrtca imajo v primeru polne zasedenosti tega oddelka tisti otroci s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz občin, ki imajo z občino ustanoviteljico sklenjen dogovor o sofinanciranju prostih mest v razvojnem oddelku.

(5) Otroci s posebnimi potrebami iz drugih občin, ki so sprejeti v razvojni oddelek v Vrtec Bled, so sprejeti za obdobje enega šolskega leta. Za vsako naslednje šolsko leto, jih je potrebno v času rednega vpisa ponovno vpisati.«

Dosedanji 4., 5., 6. in  7. odstavek postanejo novi 6., 7., 8. in 9. odstavek.

6.  člen

Ta predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o vpisu otrok v vrtec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-1/2013-14                                                         

Datum:  19.02.2013

 

Občina Bled

Janez Fajfar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor