Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 32. in 32 a. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (ULRS št. 100/2005) in 54. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007 )  je Nadzorni odbor 0bčine Cirkulane na svoji  3. seji  dne 12.12.2007  sprejel

 

 

 

 

 

POSLOVNIK

 

 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE CIRKULANE

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, vezan pa je na ustavo, državno zakonodajo  in lokalne predpise, zlasti statut občine. Na tem temelji tudi razmerje nadzornega odbora do občinskega sveta in župana.

 

 

3. člen

 

 

Delo nadzornega odbora je javno in poteka v skladu s statutom občine in tem poslovnikom. Nadzorni odbor lahko po predhodni presoji izključi javnost na svoji seji.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Nadzornega odbora ali njegovega člana ni mogoče razrešiti zaradi mnenja, podanega v času opravljanja funkcije  ter pri delu in odločanju nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Cirkulane, Cirkulane 40 a, 2282 Cirkulane.

 

 

Nadzorni odbor uporablja pečat občine Cirkulane v skladu s 40. členom Statuta občine.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, ki sklicuje in vodi seje Nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa član Nadzornega odbora po predhodnem dogovoru.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Predsedniku nadzornega odbora se pošlje vabilo in gradivo za sejo občinskega sveta, ostalim članom pa gradivo za sejo občinskega sveta.

 

 

 

 

 

II.        SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

 

 

8. člen

 

 

Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski svet. Mandat nadzornega odbora traja do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je imenoval nadzorni odbor.

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan v petnajstih dneh po imenovanju nadzornega odbora na občinskem svetu. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

 

 

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

Poslovnik sprejme odbor z dvotretjinsko večino glasov.

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

Član nadzornega odbora lahko odstopi, lahko pa je tudi predčasno razrešen. Odstop je dejanje posameznika, predlog za razrešitev člana pa lahko poda tudi nadzorni odbor. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.

 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

 

Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni odbor s svojim statusom. Nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu predčasno razrešitev člana, če je njegov položaj v nasprotju z določili tega člena.

 

 

 

 

 

III.       PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

 

 

 

 

 

12. člen

 

 

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

 

 

-         opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

-         nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 

 

-         nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost občinskih javnih sredstev.

 

 

 

 

 

13. člen

 

 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vsebuje nadzor zaključnega računa proračuna, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, izvajanje proračuna in finančnih načrtov  javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

 

 

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata občinski svet in župan.

 

 

 

 

 

IV.       POSTOPEK IN NAČIN DELA

 

 

 

 

 

1.         Postopek

 

 

14. člen

 

 

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku in po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje in poslovanje s premoženjem lokalnih skupnosti. Stranka v postopku (nadzorovana stranka) je uporabnik sredstev oz. premoženja in/ali odredbodajalec oz. skrbnik za javna sredstva oz. premoženje.

 

 

15. člen

 

 

Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno. Predsednik izda ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki. Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati določila 13. in 14. člena tega poslovnika.

 

 

 

 

 

16. člen

 

 

Z letnim načrtom si nadzorni odbor določi program dela rednih nadzorov. Poleg rednih nadzorov nadzorni odbor opravlja tudi občasne nadzore, ki si jih določi sproti po lastni presoji na osnovi:

 

 

-         pobud občinskega sveta

 

 

-         pobud župana

 

 

-         pobud članov nadzornega odbora

 

 

-         na podlagi zahteve 5% volivcev v občini.

 

 

 

 

 

17. člen

 

 

Nadzor opravijo člani nadzornega odbora – pooblaščenci – na osnovi sklepa o izvedbi nadzora.

 

 

Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitve vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

 

 

 

 

 

18. člen

 

 

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.

 

 

Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna dostaviti nadzornemu odboru oz. pooblaščencu nadzornega odbora v prepisanem oz. zahtevanem času, vendar najkasneje v 15. dneh.

 

 

 

 

 

19. člen

 

 

Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.

 

 

Neposreden nadzor se deloma opravi na sedežu nadzornega odbora, kamor je bila posredovana dokumentacija nadzorovane stranke, deloma pa na sedežu nadzorovane stranke, kjer se vpogleda dodatna dokumentacija in opravi razgovor s pristojnimi osebami nadzorovane stranke.

 

 

 

 

 

20. člen

 

 

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim planom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Praviloma nadzor opravljata dva pooblaščenca.

 

 

 

 

 

21. člen

 

 

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.

 

 

 

 

 

22. člen

 

 

O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo predloga poročila.

 

 

 

 

 

23. člen

 

 

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge ustrezne listine in zapisnik, predlog poročila, morebitni  ugovor in dokončno poročilo.

 

 

Celotno gradivo se začasno vodi v arhivu nadzornega odbora, kasneje pa v arhivih občinskega sveta. To velja tudi za ostalo dokumentacijo nadzornega odbora.

 

 

Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je občinska uprava.

 

 

 

 

 

24. člen

 

 

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve in ocene in mnenja ter morebitna poročila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani stranki, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15. dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

 

 

25. člen

 

 

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15. dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

 

 

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba nadzorovane osebe storila prekršek ali kaznivo dejanje,  je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

26. člen

 

 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge.

 

 

 

 

 

27. člen

 

 

Delo nadzornega odbora je javno.

 

 

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

 

 

28. člen

 

 

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

 

 

Posamezne strokovne naloge nadzornega odbora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

 

 

Z gradivom zaupne narave se ravna v skladu z določbami 50.člena statuta..

 

 

 

 

 

29. člen

 

 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem proračunu, na podlagi letnega programa nadzora.

 

 

30. člen

 

 

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

 

 

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere se opira zahteva za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

 

 

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

 

 

 

 

 

2.         Način dela

 

 

31. člen

 

 

Nadzorni odbor odloča na sejah, katere sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora:

 

 

Na lastno pobudo

 

 

Na zahtevo večine članov nadzornega odbora

 

 

Na zahtevo 5% volivcev občine.

 

 

32. člen

 

 

V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje mora biti naveden razlog za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem naj se odloča.

 

 

 

 

 

33. člen

 

 

Če predsednik po prejemu zahteve iz 31. člena tega poslovnika ne skliče v 20. dneh redne in v 5. dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi večine članov.

 

 

 

 

 

34. člen

 

 

Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom 5 dni pred sejo pošlje članom odbora. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo.

 

 

35. člen

 

 

Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.

 

 

36. člen

 

 

Sejo nadzornega odbora vodi predsednik. Če sejo skliče vlagatelj zahteve (33. člen), jo tudi vodi.

 

 

 

 

 

37. člen

 

 

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati. Evidenco udeležbe članov vodi tajnik nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

38. člen

 

 

Na seji nadzornega odbora so lahko prisotne na povabilo predsednika ali z njegovim soglasjem tudi druge osebe. 

 

 

 

 

 

3.         Potek seje

 

 

39. člen

 

 

Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.

 

 

 

 

 

40. člen

 

 

Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda. Dnevni red v celoti da predsednik na glasovanje. 

 

 

 

 

 

41. člen

 

 

Sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe, predlagajo spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet z dopolnili.

 

 

42. člen

 

 

Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake poročevalec (pooblaščenec) lahko poda obrazložitev.

 

 

43. člen

 

 

Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavijo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika je lahko časovno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oz.  mu po neuspešnem opominu vzame besedo. O eventuelnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.

 

 

 

 

 

44. člen

 

 

Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.

 

 

V primerih, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se seja nadaljuje po pridobitvi le teh.

 

 

 

 

 

45. člen

 

 

Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:

 

 
  1. seja ni več sklepčna,

 

 
  1. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,

 

 
  1. tako sklene nadzorni odbor.

 

 

Nedokončano zadevo se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.

 

 

46. člen

 

 

Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oz. mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni po izrečenem ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.

 

 

Predsednik prekine sejo odbora, če na njej s prej navedenimi ukrepi reda ni mogoče ohraniti.

 

 

 

 

 

4.         Odločanje

 

 

47. člen

 

 

Nadzorni odbor veljavno odloča na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora. Za sprejem sklepa je potrebna večina opredeljenih glasov navzočih članov

 

 

Glede izločitve člana ali predsednika nadzornega odbora se odloča v primerih in po postopku določenem v 43. členu statuta Občine Cirkulane

 

 

Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje. Glasovanje je javno ali tajno, če tako odločijo člani nadzornega odbora.

 

 

Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se ga zabeleži v zapisniku.

 

 

 

 

 

48. člen

 

 

Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu formulacije predlogov. Čim je nek predlog sprejet je glasovanje končano.

 

 

 

 

 

49. člen

 

 

Za tajno glasovanje se pripravi pet enako velikih glasovnic z navedbo vprašanja ali sklepa o katerem se odloča,žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na desni strani), »PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed. Tajno glasovanje izvedeta predsednik in tajnik odbora. Oba podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja. Rezultat glasovanja objavi predsednik odbora.

 

 

 

 

 

5.         Zapisnik

 

 

50. člen

 

 

O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik. V njem so glavni podatki o opravljenem delu s poudarkom na:

 

 

-         udeležencih na seji,

 

 

-         spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,

 

 

-         obravnavanih predlogih in sprejetih sklepih.

 

 

K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

 

 

 

 

 

51. člen

 

 

Za zapisnik nadzornega odbora skrbi delavec občinske uprave, ki ga določi predstojnik občinske uprave. Člani odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma predsedujoči in zapisnikar.

 

 

 

 

 

V.         SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

 

52. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in na enak način kot poslovnik.

 

 

 

 

 

VI.       PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

b

 

 

Pri delu nadzornega odbora se smiselno uporabljajo določbe Statuta občine Cirkulane  (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007) 

 

 

54. člen

 

 

Članom nadzornega odbora pripada ustrezno plačilo za njihovo delo na osnovi

 

 

Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Cirkulane ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2007 z dne 25.01.2007)

 

 

 

 

 

55. člen

 

 

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007-11/2007

 

 

Datum: 13.12.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Predsednica nadzornega organa Občine Cirkulane  Majda Žuran

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor