Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004) in 123. člena Statuta Občine Apače Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07, z dne 1. 3. 2007) je Občinski svet Občine Apače na svoji 10. redni seji, dne 18. 10. 2007 sprejel

O D L O K

o turistični taksi v Občini Apače

1. člen

S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v občini Apače, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.

2. člen

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

Turistično takso plačujejo državljani RS in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačujejo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju turizma ne določa drugače.

3. člen

Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada RS enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Apače znaša 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.

4. člen

Plačila turistične takse so oproščeni:

- otroci do 7 leta starosti ,

- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oz. telesna okvara ali fotokopija potrdila oz. izvedeniško mnenje pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oz. telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije.

- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodji oz. mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

- dijaki in študentje v dijaških oz. študentskih domovih,

- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu več kot 30 dni,

- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni pačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 % plačujejo:

- osebe od 7-18. leta starosti,

- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYKF,

- turisti v kampih.

5. člen

Pravne osebe zasebnega in javnega prava, samostojni podjetniki, posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. Če je turist oproščen ali delno oproščen plačila turistične takse mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci – poročilu.

6. člen

Osebe iz 5. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. V mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Apače – TURISTIČNA TAKSA.

Osebe iz 5. člena tega odloka so dolžne v roku, ki ga določa prejšnji odstavek predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek turistične takse.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, nastanitvenih zmogljivosti, število nočitvenih gostov, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.

7. člen

Nadzor nad pobiranje in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni medobčinski inšpekcijski organ v okviru svojih pristojnosti.

8. člen

Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v občini Apače.

9. člen

Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi turistične takse na območju občine Gornja Radgona ( Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21 z dne 8. 3. 1999).

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, lokalni časopis Prepih.

 

Številka: 007-0006/2007

Datum: 18. 10. 2007

 

ŽUPAN

OBČINE APAČE

dr. Darko ANŽELJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor