Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na 5. redni seji, dne 12. 6. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2019 – REBALANS I

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 09/19), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2019 - rebalans I

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.493.252

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.701.731

70

DAVČNI PRIHODKI

2.191.365

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.868.215

 

703

Davki na premoženje

248.150

 

704

Domači davki na blago in storitve

75.000

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

510.366

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

147.542

 

711

Takse in pristojbine

3.500

 

712

Globe in druge denarne kazni

9.750

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000

 

714

Drugi nedavčni prihodki

348.574

72

KAPITALSKI PRIHODKI

21.640

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

21.640

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

769.881

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

388.227

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

381.654

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.020.407

40

TEKOČI ODHODKI

1.182.245

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

155.600

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

22.780

 

402

Izdatki za blago in storitve

986.667

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

17.198

41

TEKOČI TRANSFERI

1.016.576

 

410

Subvencije

67.000

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

640.477

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

84.742

 

413

Drugi tekoči domači transferi

224.357

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.599.164

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.599.164

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

222.423

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

82.199

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

140.224

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-527.155

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2019 - rebalans I

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

200

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

200

 

750

Prejeta vračila danih posojil

200

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

   

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

200

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2019 - rebalans I

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-526.955

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

527.155

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2018

526.955

900900

Prenos ugotovitve rezultata

526.955,49

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2019 ostajajo v veljavi.

 

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-6/2019-10

Datum: 12. 6. 2019

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor