Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZIPRS1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 95/14-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS 12/04, 18/07 in MUV 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 9. redni seji, dne 30. marca 2016 sprejel

 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna občine Kungota za leto 2015

 

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2015.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kungota za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Konto

Besedilo

REALIZACIJA 2015, EUR

1

2

3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.765.500

 

TEKOČI PRIHODKI

3.233.876

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.838.426

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.576.833

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

167.313

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

94.280

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

395.450

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA

264.316

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.149

712

DENARNE KAZNI

5.718

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

121.267

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

12.600

720

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV-SKUPAJ

0

722

PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

12.600

73

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

2.180

731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

2.180

74

TRANSFRNI PRIHODKI- SKUPAJ

516.844

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH

INSTITUCIJ

478.301

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ

SREDSTEV UE

38.543

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.572.960

40

TEKOČI ODHODKI

1.608.409

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

259.585

401

PRIS.DELODA.ZA SOCIAL. VARNOST

37.484

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.275.694

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

25.646

409

REZERVE

10.000

41

TEKOČI TRANSFERJI

1.598.962

410

SUBVENCIJE

49.916

411

TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSP.

1.112.793

412

TRANS. NEPRO. ORGA. IN POSAMEZNIKOM

56.580

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

379.673

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

365.589

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

365.589

43

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

0

431

INVE. TRANS. PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM

0

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM.

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

192.540

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH

POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

176.333

55

ODPLAČILO DOLGA

176.333

550

Odplačilo domačega dolga

176.333

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- VIII.)

16.207

X.

NETO ODPLAČILO DOLGA

-176.333

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-192.540

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2015 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-05/2016

Datum: 30. marec 2016

 

Župan občine Kungota

Igor Stropnik s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor