Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 110/02), 37., 39. ter 46. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02 – v nadaljevanju: pravilnik) in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 5. redni seji dne 23. 5. 2003 sprejel
 
S K L E P
 
 
o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu v Občini Kungota
 
 
1. člen
 
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k cenam storitev osebne pomoči in pomoči na domu, ki jih je na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal Center za socialno delo Pesnica.
 
2. člen
 
Cena storitve izvajalca, ki izvaja storitev osebne pomoči, se določi tako, da se mesečni stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na zaposlenega strokovnega delavca.
 
 
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni storitve osebne pomoči za 0,17 strokovnega delavca po normativu 129.240,40 tolarjev na mesec.
 
3. člen
 
Cena storitve izvajalca, ki izvaja storitev pomoč na domu, se določi tako, da se mesečni stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na zaposlenega strokovnega delavca.
 
 
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni storitve pomoč na domu za 0,10 strokovnega delavca po normativu 57.253,80 tolarjev/mesec.
 
4. člen
 
Za uporabnike storitve pomoč na domu se določi cena na efektivno uro tako, da se stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na uro neposredne storitve za uporabnika.
 
 
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni neposredne socialne oskrbe za pomoč na domu, ki znaša za uporabnika 932,55 tolarjev na uro neposredne socialne oskrbe.
 
5. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 55200/5-2003
Kungota, dne 23. maja 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor