Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0013/2005-41/04

Datum:     07.12.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 31. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21.12.2005 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.    Potrditev zapisnika 30. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.11.2005 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.    Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.    Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006 – predlog (gradivo A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L)

4.    Javni zavod Gorenjske lekarne: (gradivo A, B, C, Č, D, E, F, G)

a)        Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog (gradivo)

b)        Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja javnega zavoda Gorenjske lekarne - predlog (gradivo)

5.    Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj (gradivo)

6.    Odlok o spremembah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – hitri združeni postopek. (gradivo)

7.    Uskladitev odlokov z določili Zakona o prekrških – Odloki o spremembah naslednjih odlokov:

a)        Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj (gradivo)

b)        Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

c)         Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (gradivo)

d)        Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter padavinske vode (gradivo)

e)        Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (gradivo)

8.    Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov v MOK (gradivo)

9.       Letni program športa (gradivo)

10.   Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T)

11.   Kadrovske zadeve (gradivo)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

PRILOGE:         

-          Gradivo

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor