Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 22., 33. in 59. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/12, 5/13 in 7/13), 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/16 – uradno prečiščeno besedilo in 6/16 - popravek) ter 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 2/16) je Občinski svet Občine Vodice na 25. redni seji dne 30.05.2017 sprejel

 

Sklep

o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske

javne službe oskrba s pitno vodo v občini

Vodice

 

1. člen

S tem sklepom se potrjujejo cene storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Vodice, na osnovi Elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice za leto 2017, št. Elab/2017-1/, ki ga je v maju 2017 izdelal izvajalec javne službe JP Komunala Vodice, d.o.o., na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 109/12) in se določajo za obračun:

− vodarine,

− omrežnine.

 

2. člen

Vodarina za m3 porabljene vode znaša 0,6541 EUR.

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Subvencija za m3 porabljene vode za leto 2017 ni potrebna.

 

3. člen

Vodarina za m3 prekomerno porabljene vode znaša 0,9812 EUR.

 

4. člen

Cena omrežnine je sestavljena iz cene:

- števnine,

- vzdrževalnine in

- najemnine.

 

Cene števnine so:

Velikost vodomera

na mesec

mm

EUR/kos

DN < 20

2,0000

20 <DN<40

2,3750

40<DN<50

3,1500

50<DN<65

19,0000

65 <DN<80

23,7500

80 <DN<100

23,7500

100<DN<150

36,6500

150<DN

36,6500

 

 

Cene števnine se zaračunavajo v višini 25% polne cene, zaradi sredstev, ki so se natekla na konto rezervacij iz naslova števnin.

 

Cene vzdrževalnine so:

Velikost vodomera

na mesec

mm

EUR/kos

DN < 20

3,2139

20<DN<40

3,5766

40 <DN<50

6,1900

50<DN<65

6,3327

65<DN<80

8,3243

80<DN<100

8,3243

100<DN<150

9,1050

150<DN

9,1050

 

Cene najemnine infrastrukture brez subvencije so:

Velikost vodomera DN v mm

Najemnina na mesec v EUR brez DDV

DN < 20

4,2427

20 <DN<40

12,7281

40 <DN<50

42,4270

50<DN<65

63,6404

65 <DN<80

127,2809

80 <DN<100

212,1348

100<DN<150

424,2696

150<DN

848,5393

 

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Z dnem uveljavitve in uporabe tega Sklepa veljajo 12,60 % subvencionirane cene za najemnino infrastrukture za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

 

Cene najemnine infrastrukture z 12,60 % subvencijo so:

Velikost vodomera DN v mm

Najemnina na mesec v EUR brez DDV

DN < 20

3,7081

20 <DN<40

11,1243

40 <DN<50

37,0812

50<DN<65

55,6217

65 <DN<80

111,2435

80 <DN<100

185,4058

100<DN<150

370,8117

150<DN

761,6233

 

Cene omrežnine s 25 % števnino in z 12,60 % subvencionirano najemnino so:

Velikost vodomera

Števnina

Vzdrževal-nina

Najemnina

Skupaj cena omrežnine

EUR brez DDV/kos/mesec

DN < 20

0,5000

3,2139

3,7081

7,4220

20 <DN<40

0,5938

3,5766

11,1243

15,2947

40 <DN<50

0,7875

6,19

37,0812

44,0587

50<DN<65

4,7500

6,3327

55,6217

66,7044

65 <DN<80

5,9375

8,3243

111,2435

125,5053

80 <DN<100

5,9375

8,3243

185,4058

199,6676

100<DN<150

9,1625

9,105

370,8117

389,0792

150<DN

9,1625

9,105

761,6233

779,8908

 

Cene omrežnine za uporabnike, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo so:

Velikost vodomera

Števnina

Vzdrževal-nina

Najemnina

Skupaj cena omrežnine

EUR brez DDV/kos/mesec

DN < 20

0,5000

3,2139

4,2427

7,9566

20 <DN<40

0,5938

3,5766

12,7281

16,8985

40 <DN<50

0,7875

6,19

42,427

49,4045

50<DN<65

4,7500

6,3327

63,6404

74,7231

65 <DN<80

5,9375

8,3243

127,2809

141,5427

80 <DN<100

5,9375

8,3243

212,1348

226,3966

100<DN<150

9,1625

9,105

424,2696

442,5371

150<DN

9,1625

9,105

848,5393

866,8068

 

5. člen

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost.

 

6. člen

Z dnem veljavnosti in uporabe tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/16).

 

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 01.07.2017 dalje.

 

Številka: 00701-14/2017-001

Datum: 30.05.2017

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor