Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-55/2017-2

Datum: 11. 5. 2017

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ČRNOMELJ

 

Zadeva: SKLIC 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010- Odl. US in 40/2012-ZUJF), 18. člena Statuta občine Črnomelj

(Ur. l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) ter 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine

Črnomelj (Ur. l. RS, št. 103/2013)

 

SKLICUJEM

20. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj

v ČETRTEK, 18. maja 2017, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj (zapisnik).

3. Podelitev naziva častni občan Občine Črnomelj (gradivo).

4. Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) v letu 2016 (gradivo).

5. Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2016 (gradivo).

6. Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016 (gradivo).

7. Poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2016 (gradivo).

8. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Vinica za leto 2016 (gradivo).

9. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2016 (gradivo).

10. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2016 (gradivo).

11. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2016 (gradivo).

12. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2016 (gradivo).

13. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Milke Šobar-Nataše Črnomelj za leto 2016 (gradivo).

14. Nadaljevanje točke 8: »Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2016« iz 19. redne seje OS (gradivo).

15. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (gradivo).

16. Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2016 (gradivo).

17. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2016 (gradivo).

18. Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2016 (gradivo).

19. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za leto 2016 (gradivo).

20. Informacija o sprejetem Sklepu o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta (gradivo).

21. Poročilo o izvajanju javnih del v občini Črnomelj na področju družbenih dejavnosti v letu 2016 (gradivo).

22. Izdaja soglasja k delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj iz naslova povečanega obsega dela za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017 (gradivo).

23. Premoženjska bilanca občine Črnomelj na dan 31.12.2016 (gradivo).

24. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2017 (gradivo).

25. Premoženjsko pravne zadeve (gradivo).

26. Kadrovske zadeve (gradivo).

27. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta (gradivo).

28. Vprašanja in pobude članov sveta.

 

- Članom občinskega sveta so pri točki 26: »Kadrovske zadeve« priloženi tudi programi dela

kandidatov za ravnatelja osnovnih šol.

- Na podlagi povabila ravnatelja OŠ Mirana Jarca Črnomelj, g. Borisa Mužarja, in predhodne

potrditve udeležbe članov OS, bo po seji OS, predvidoma ob 20. uri, sledil ogled in predstavitev

navedene šole.

 

 

Občina Črnomelj

 

Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r., županja

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor