Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-1/2017-1

Datum: 8.3.2017

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

16. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje,

ki bo v sredo, 22. marca 2017, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 14.12.2016 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016, predlog – skrajšan postopek (gradivo).

2. Statut Občine Gorje, predlog – druga obravnava (gradivo).

3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje, predlog – druga obravnava (gradivo).

4. Sklep o ugotovitvi javne koristi (gradivo).

5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, predlog – skrajšan postopek (gradivo).

6. Plan dela Infrastrukture Bled za leto 2017 (gradivo).

7. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 – 2020 (gradivo 1, 2).

8. Kadrovske zadeve:

a) imenovanje predstavnikov Občine Gorje v svet šole Osnovne šole Gorje.

9. Premoženjsko pravne zadeve (gradivo):

a) sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra,

b) menjava zemljišča s parcelno številko 870/5 in 870/4, obe k.o. Višelnica I, z zemljiščem s parc. št. 254/1 in 253/1, obe k.o. Višelnica,

c) nakup zemljišča s parcelno številko 744/2 k.o. Spodnje Gorje,

d) prodaja zemljišča s parcelno številko 870/2 k.o. Višelnica I.

10. Informacije župana.

11. Pobude, predlogi in vprašanja.

 
 

 Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor