Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, odl. US, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je občinski svet na 7. redni seji dne 17. 6. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Komen za leto 2003

 

 

1. člen

 

 

Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2003 določa obseg javne porabe Občine Komen za leto 2003 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.

 

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v SIT):

 

 

 

 

 

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Komen so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikazana podrobnejša razčlenitev sredstev po posameznih namenih in uporabnikih.

 

 

Sestavni del proračuna so tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2003-2006.

 

 

3. člen

 

 

Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.

 

 

4. člen

 

 

Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene.

 

 

5. člen

 

 

Sredstva proračuna se posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.

 

 

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

 

 

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

 

 

O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan na podlagi predloga občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev nad višino 500.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.

 

 

7. člen

 

 

Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

 

 

Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.

 

 

Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil.

 

 

8. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna za leto 2003 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabljajo za odhodke bilance prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:

 

 

    1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;

 

 

    2. taksa za obremenjevanje vode na osnovi uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44-96, 8/96, 124/00, 49/01);

 

 

    3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 49/02);

 

 

    4. samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;

 

 

    5. drugi prihodki, ki jih vaške skupnosti pridobijo za svoje naloge (najem grobov, drugi namenski prispevki vaške skupnosti).

 

 

9. člen

 

 

Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.

 

 

10. člen

 

 

Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.

 

 

O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan v treh mesecih po izvršeni prerazporeditvi poročati občinskemu svetu.

 

 

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.

 

 

11. člen

 

 

V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

 

 

12. člen

 

 

V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.

 

 

13. člen

 

 

Župan je pooblaščen da odloča:

 

 

    – o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,

 

 

    – o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti.

 

 

14. člen

 

 

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest in delovnih razmerij v Občinski upravi občine Komen in sklepa direktorja občinske uprave.

 

 

Izdatke vaške skupnosti preverja in pisno potrdi predsednik posamezne vaške skupnosti.

 

 

15. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja se od 1. 1. 2003 dalje.

 

 

Št. 40302-04/02-4

 

 

Komen, dne 17. junija 2003.

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l. r.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor