Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 51. člena in 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85 na 26/90) ter 30. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinskega svet občine Tržič na 15. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o priglasitvi del (v nadaljevanju: pomožni objekti).

 

 

2. člen

 

 

Za pomožne objekte se štejejo:

 

 

1. Pri stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih:

 

 

– garaža za osebni avto, površina do 20 m2;

 

 

– nadstrešek (pokrita terasa, pergola, pokrit parkirni prostor za osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske prikolice), s površino pokritega prostora do 35 m2;

 

 

– dimnik, postavitve anten in naprav za izkoriščanje sončne energije;

 

 

– zunanji bazen, površina do 30 m2;

 

 

– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa za orodje, zimski vrt in drugi podobni objekti, površina do 15 m2;

 

 

– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2;

 

 

– plinski rezervoar do 5 m3 z izvedbo priključka na objekt ter rezervoar za kurilno olje do 3 m3, z atestom;

 

 

– tipska greznica z atestom;

 

 

– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,50 m;

 

 

– škarpa zložena iz montažnih elementov in suhozid do višine 1,2 m;

 

 

– oporni zid do višine 0,5 m.

 

 

2. Pri objektih namenjenih kmetijski dejavnosti:

 

 

– skedenj, kašča, hlev, staja za drobnico, lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, orodja in mehanizacije, površina do 40 m2;

 

 

– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presega 90 m3 prostornine;

 

 

– gnojna jama do prostornine 80 m3 in gnojišče za potrebe kmetijskih gospodarstev v nepropustni izvedbi do velikosti 30 m2, če niso locirane v neposredni bližini sosednjih stanovanjskih objektov;

 

 

– pastirski stan kmetij, pašnih in agrarnih skupnosti v območjih planin, ki so s prostorskimi sestavinami plana občine predvidena za kmetijske melioracije, do površine 40 m2,

 

 

– čebelnjak s točkovnimi temelji do 25 m2 površine;

 

 

– tople grede oziroma zaprti rastlinjaki in plastenjaki na točkovnih temeljih za pridelavo vrtnin do 200 m2;

 

 

– kozolec do 40 m2.

 

 

3. Pri večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih:

 

 

– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo;

 

 

– oblikovanje zimskih vrtov in nadstreškov po enotnem projektu za celotno zgradbo;

 

 

– postavitev kolesarnic do 30 m2;

 

 

– postavitev anten in naprav za izkoriščanje sončne energije.

 

 

4. Drugi pomožni objekti in naprave ter posegi:

 

 

– postavitev mikrourbane opreme ter dopolnilna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo in turizem;

 

 

– medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do največje višine 1,5 m, na območju mestnih krajevnih skupnostih do največje višine 1,8 m;

 

 

– zaščitne in varovalne ograje ob kmetijskih, poslovnih, industrijskih in ko munalnih objektih do višine 2 m;

 

 

– stalne ograje za pašno živino do 1,5 m;

 

 

– reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki niso prometni znaki;

 

 

– verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do 6 m2;

 

 

– umetniška dela, spominske plošče in obeležja, doprsni kipi in podobna obeležja;

 

 

– tlakovanje dvorišč in parkirišč ob obstoječih objektih do 100 m2;

 

 

– dostavne rampe, interventne in poljske poti, oprema in premične zapore parkirišč in dvorišč;

 

 

– rekonstrukcija ter modernizacija javnih cest in naprav za umiritev prometa;

 

 

– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;

 

 

– ureditev prostorov za smetnjake;

 

 

– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih;

 

 

– manjše vlečnice z močjo največ 4 kW za lastne potrebe fizičnih oziroma civilnopravnih oseb.

 

 

3. člen

 

 

Pomožni objekti, navedeni v 1. in 3. točki ter prvi, drugi in tretji alinei 2. točke prejšnjega člena morajo dopolnjevati funkcijo osnovnega objekta. Praviloma se gradijo na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta. Kadar zaradi omejene površine funkcionalnega zemljišča na njem ni mogoče zgraditi pomožnega objekta je njegova gradnja dopustna na sosednjem funkcionalno primernem zemljišču za katerega je izkazana pravica razpolaganja.

 

 

4. člen

 

 

Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati, da pomožni objekti:

 

 

– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav ter niso moteča za okolico;

 

 

– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter

 

 

– statičnega ali drugega gradbeno tehničnega preverjanja.

 

 

Če pomožni objekt ni v skladu z navedenimi določili, se za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izdela lokacijska dokumentacija.

 

 

5. člen

 

 

Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov ter oblikovani v skladu s pogoji in merili veljavnih prostorsko izvedbenih aktov.

 

 

Pomožni objekti so lahko le pritlični in nepodkleteni ter jih na podlagi ponovne priglasitve ni možno dograjevati.

 

 

Ograje je dovoljeno postavljati na območjih, kjer so okoliška stavbna zemljišča pretežno pozidana. Tip ograje in materiali naj bodo v naselju čim bolj enotni. Prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje. Za betonske ograje oziroma za ograje iz betonskih polnil je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje. Ograjo, zloženo škarpo, oporni zid in živo mejo je dovoljeno postaviti 1,5 m od utrjenega roba cestišča. Zagotoviti je treba pregledni trikotnik v križišču. Če je odmik manjši, mora biti pridobljeno pozitivno mnenje Občine Tržič.

 

 

6. člen

 

 

Pomožni objekti morajo biti skladni z:

 

 

– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem aktu,

 

 

– predpisi o varnosti v cestnem prometu,

 

 

– zahtevami varstva okolja,

 

 

– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,

 

 

– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine.

 

 

7. člen

 

 

Odločbo o postavitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegih, določenih v 2. členu tega odloka, izda Upravna enota Tržič, ki jo pošlje v vednost Občini Tržič.

 

 

8. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojna urbanistična inšpekcija.

 

 

9. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86).

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike.

 

 

 

Št. 013-06/00-05

Tržič, dne 16. maja 2001.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor