Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 18. seji dne 17. 4. 2013 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   K U L T U R E

Občine Komen za leto 2013

UVOD

Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Letni program kulture Občine Komen je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list RS, št. 43/08, 25/09) in proračunom občine za leto 2013 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov za leto 2013 in letnih programov javnih zavodov.

Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture.

 

IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE

Izvajalci letnega programa kulture so:

– kulturna društva,

– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– zveze kulturnih društev,

– Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– javni in zasebni zavodi s področja kulture,

– javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno dejavnost,

– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo,

– druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

 

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2013 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU

Programi, ki se bodo v Občini Komen izvajali v javnem interesu, so:

– knjižnična dejavnost,

– dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana,

– spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti društev,

– podelitev Štrekljeve nagrade,

– nepredvideni programi in projekti,

– javna infrastruktura in oprema na področju kulture.

1. Knjižnična dejavnost

1.1. Kosovelova knjižnica Sežana

V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne kulture in s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabnikov in članov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične in pohištvene opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva, informacijskih virov ter zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju, pospeševanju in vzdrževanju splošne, informacijske, bralne in funkcionalne pismenosti. Zato spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti. V interesu občine je omogočiti vsem prebivalcem boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij.

Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana. Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda določajo Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Standardi za splošne knjižnice za obdobje 1. 5. 2006 do 30. 4. 2015, ki jih je izdal Nacionalni svet za knjižnično dejavnost kot osnovo za razvoj knjižnic, strateški načrti, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana ter vrsta podzakonskih predpisov.

Knjižnica tudi v letu 2013 nadaljuje z načrtovanim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo knjižničnega gradiva in odpravljanjem funkcionalne nepismenosti (delo z bralci, program za odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi potrebami, delo z mladimi bralci in srednješolci), spodbujanjem vseživljenjskega učenja oziroma neformalnega izobraževanja ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja. Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi in posamezniki bo pripravljala in izvajala prireditve in razstave ter razvijala raznovrstno dejavnost z namenom širjenja bralne kulture oziroma vseživljenjskega učenja, študijske krožke in druge oblike, ki razvijajo interes za knjižnično gradivo in knjižničarsko stroko ter knjižnično dejavnost. Knjižnica bo tudi v letu 2013 z namenskimi sredstvi občine in Ministrstva za kulturo nabavila ustrezno število enot knjižničnega gradiva. Poleg knjig nakupuje knjižnica za potrebe uporabnikov še serijske publikacije (časopise, časnike, revije, zbornike …), multimedijsko gradivo, elektronske publikacije in zagotavlja dostop do različnih baz podatkov.

2. Ljubiteljska kulturna dejavnost

Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost.

Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen. Ljubiteljsko kulturno dejavnost za občino izvaja tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana.

2.1 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana

Z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti leta 1996 je bil ustanovljen javni sklad z namenom, da se nanj prenese izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. Pod okriljem sklada deluje 59 območnih izpostav, ki s kulturnim posredništvom omogočajo dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Področje Občine Komen pokriva Območna izpostava v Sežani, ki skrbi za izvedbo kulturnih programov, ki se izvajajo za področje in na področju Občine Komen. Območna izpostava je nosilka in povezovalka neinstitucionalnih kulturnih projektov in ustanov ter predstavlja organizirano prireditveno, kulturno-izobraževalno in posredniško mrežo. Organizira različna pregledna srečanja in izobraževanja.

Občina Komen podpira delovanje sklada, skupno sodelovanje in zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti območne enote. V letu 2013 bo občina finančno podprla izvedbo naslednjih aktivnosti: Podelitev Štrekljeve nagrade, Štrekljevi večeri, Literarni festival Urška, Srečanje odraslih gledaliških skupin, Srečanje otroških gledaliških skupin, izobraževanje za člane kulturnih društev, Primorska poje, Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad, Medobčinsko srečanje odraslih pevskih zborov, Kresni noči, 19. srečanje Kraških godb 2013, Državno srečanje odraslih folklornih skupin, Regijsko srečanje literatov seniorjev, Kulturni kolaž, Srečanje plesnih skupin, Srečanje ljudskih pevcev in godcev, Medregijska likovna razstava, Festival Brinjevka.

Občina Komen bo v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Komen območni izpostavi Sežana zagotovila tudi sredstva za sofinanciranje polovične zaposlitve koordinatorja ter sredstva za kritje stroškov tekočega vzdrževanja pisarne ter obratovalne stroške pisarne.

2.2 Dejavnost društev s področja kulture

V interesu občine je podpreti dejavnost vseh aktivnih društev, ki delujejo na področju kulture. Občina zagotavlja sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih društev, sredstva se dodeljujejo skladno s pravilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma ter na podlagi javnega razpisa.

2.3 Podelitev Štrekljeve nagrade

Štrekljeva nagrada se podeljuje posameznikom in skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. V letošnjem letu bo potekala že 13. podelitev Štrekljeve nagrade. Zaključna prireditev, na kateri se na podlagi razpisa podeli nagrado za izredne dosežke na področju zbiranja ljudskega blaga, se tradicionalno izvaja na Štrekljevi domačiji v Gorjanskem.

3. Nepredvideni programi in projekti

Program, ki ga ne določa letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo programa vključena občina in je ta program za občino velikega javnega pomena. V takem primeru se glede sofinanciranja iz proračuna za vsak posamezni program oziroma projekt predhodno prouči finančne možnosti.

4. Javna infrastruktura in oprema na področju kulture

Javno infrastrukturo na področju kulture predstavljajo objekti in oprema, namenjena izvajanju kulturnih dejavnosti. Občina posredno in neposredno skrbi za obnovo objektov, vzdrževanje, nabavo opreme. V letu 2013 občina načrtuje naslednja investicijska dela na področju kulturnih objektov in nepremične kulturne dediščine: vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij, vzdrževalna dela v Galeriji Lojzeta Spacala, obnova spodnjega palacija Štanjelskega gradu.

 

FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2013

+---------------------------------------------+-----------------+

|PODROČJE/IZVAJALEC                           |   PRORAČUNSKA   |

|                                             | SREDSTVA V EUR  |

+---------------------------------------------+-----------------+

|1. Knjižnična dejavnost – Kosovelova         |     68.707      |

|knjižnica Sežana                             |                 |

+---------------------------------------------+-----------------+

|– sofinanciranje osebnih dohodkov            |     44.463      |

|– materialni stroški                         |     12.744      |

|– sredstva za nabavo knjižničnega gradiva    |      7.000      |

|– investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  |      4.500      |

+---------------------------------------------+-----------------+

|                                             |                 |

+---------------------------------------------+-----------------+

|2. Ljubiteljska kultura                      |     44.193      |

+---------------------------------------------+-----------------+

|– dejavnost JSKD-območna izpostava Sežana    |      4.193      |

|(plača, materialni stroški, program)         |     30.000      |

|– dejavnost društev s področja kulture-javni |      4.500      |

|razpis                                       |      5.500      |

|– Štrekljeva nagrada                         |                 |

|– Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti      |                 |

|(akcije v kulturi, občinske prireditve)      |                 |

+---------------------------------------------+-----------------+

|                                             |                 |

+---------------------------------------------+-----------------+

|3. Javna infrastruktura in oprema na         |     41.100      |

|področju kulture                             |                 |

+---------------------------------------------+-----------------+

|– vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev    |      1.000      |

|spominskih obeležij                          |      1.500      |

|– zavarovalna premija za opremo-Grad Štanjel |      1.800      |

|– najemnina-Kraška hiša                      |      1.100      |

|– vzdrževalna dela-Galerija Lojzeta Spacala  |     35.700      |

|– obnova spodnjega palacija Štanjelskega     |                 |

|gradu                                        |                 |

+---------------------------------------------+-----------------+

|                                             |                 |

+---------------------------------------------+-----------------+

|SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO                   |   154.000,00    |

+---------------------------------------------+-----------------+

 

Št. 61003-01/13

Komen, dne 17. aprila 2013

 

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor