Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS 12/04, 18/07 in MUV 13/08) je občinski svet na 5. redni seji, dne 25.03.2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Kungota za leto 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kungota za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2014 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-05/2015

Datum: 26. marec 2015

 

Župan občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Konto

Besedilo

Realizacija 2014, v EUR

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.206.807

 

TEKOČI PRIHODKI

3.602.951

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

3.147.369

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.884.937

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

144.593

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

117.839

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

455.582

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA

186.952

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.492

712

DENARNE KAZNI

7.256

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

259.882

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

32.397

720

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV- SKUPAJ

0

722

PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

32.397

73

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.550

731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.550

74

TRANSFRNI PRIHODKI-SKUPAJ

569.909

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH

INSTITUCIJ

182.879

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV UE

387.030

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.013.103

40

TEKOČI ODHODKI

1.636.680

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

256.900

401

PRIS.DELODA.ZA SOCIAL. VARNOST

37.351

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.296.334

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

33.708

409

REZERVE

12.387

41

TEKOČI TRANSFERJI

1.570.444

410

SUBVENCIJE

51.028

411

TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSP.

643.795

412

TRANS.NEPRO.ORGA.IN POSAMEZNIKOM

63.939

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

811.682

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

805.979

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

805.979

43

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

0

431

INVE.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM

0

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM

UPORABNIKOM.

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ )

193.704

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

182.413

55

ODPLAČILO DOLGA

182.413

550

Odplačilo domačega dolga

182.413

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

11.291

X.

NETO ODPLAČILO DOLGA

-182.413

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-193.704

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor