Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinski svet Občine Divača je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) na 13. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel

S K L E P

o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012

1. člen

Že obstoječi letni načrt razpolaganja, sprejet na 12. redni seji dne 6. 2. 2012 Občinskega sveta Občine Divača, se dopolni in zajema še naslednje nepremičnine:

+------------+-------------------+------------+--------+-------------+

|Način       |Lokacija           |Vrsta       |Velikost|Orientacijska|

|razpolaganja+--------+----------+nepremičnine| (v m2) |  vrednost (v|

|            |Parcelna|Katastrska|(namenska   |        |         EUR)|

|            |številka|občina    |raba        |        |             |

|            |        |          |zemljišča)  |        |             |

+------------+--------+----------+------------+--------+-------------+

|Zamenjava – |del     |Naklo     |poselitveno |1.000,00|   1.000,00 €|

|oddaja      |parcele |          |            |        |             |

|            |734     |          |            |        |             |

+------------+--------+----------+------------+--------+-------------+

|Zamenjava – |735/2   |Naklo     |kmetijsko   | 583,00 |   1.000,00 €|

|prejem      |        |          |            |        |             |

+------------+--------+----------+------------+--------+-------------+

2. člen

Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 032-0003/2012-16

Divača, dne 23. aprila 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor