Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 15. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14) in  66. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/12 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 19. 12. 2016 sprejel

 

Odlok

o ustanovitvi javnega VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

S tem odlokom Občina Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Tončke Čeč (v nadaljnjem besedilu šola).

 

Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet Občine Trbovlje in župan Občine Trbovlje.

 

2. člen

V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

1. Ime in sedež šole

 

3. člen

Ime šole je OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ, skrajšano ime je OŠ Tončke Čeč. Sedež šole je v Trbovljah, Keršičeva cesta 50.

 

2. Šolski okoliš

 

4. člen

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja območja: Novi dom, Kolonija 1. maja, Šuštarjeva kolonija, Keršičeva cesta, Ribnik, Hohkrautova kolonija, Opekarna, Partizanska cesta, Retje, Neža.

 

Ustanovitelj in osnovne šole v občini vsako šolsko leto določijo šolske okoliše skladno z Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

 

3. Dejavnost šole

 

5. člen

Šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole in  prilagojeni programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

 

Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:

-       85.200 Osnovnošolsko izobraževanje;

-       85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

-       68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;

-       91.011 Dejavnost knjižnic;

-       93.190 Druge športne dejavnosti.

 

V šoli so lahko organizirane tudi naslednje službe:

-       svetovalna služba;

-       mobilna specialno-pedagoška služba;

-       tajništvo;

-       računovodstvo;

-       tehnična služba.

 

6. člen

Poleg v prejšnjem členu opredeljenih dejavnosti in služb šola v okviru svoje registrirane dejavnosti opravlja še naslednje:

-       spodbuja in organizira aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnih in drugih organizacijah ter preostalimi občani;

-       skupaj s starši in občani v KS in občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področjih izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.

 

4. Žig šole

 

7. člen

Šola ima žig okrogle oblike s premerom 35 mm in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano besedilo OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ, Trbovlje, Keršičeva cesta 50.

 

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi žiga šole ter določi delavce, ki lahko žig uporabljajo in so zanj odgovorni.

 

5. Predstavljanje in zastopanje šole

 

8. člen

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole; ta je odgovoren za zakonitost dela.

 

Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun šole v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

 

Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča pomočnik ravnatelja, lahko pa ravnatelj s splošnim ali posebnim pooblastilom določi tudi druge osebe za zastopanje v določenih zadevah iz njegove pristojnosti.

 

Vse listine finančne narave za šolo podpisujeta ravnatelj oziroma v njegovi odsotnosti oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, in računovodja šole.

 

9. člen

V okviru dejavnosti šole delujejo tudi oddelki prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. 

 

 

III. ORGANI ŠOLE

 

10. člen

Organi šole so:

-        svet zavoda;

-        ravnatelj;

-        strokovni organi;

-        svet staršev.

 

1. Svet zavoda

 

11. člen

Svet zavoda sestavljajo:

-       trije predstavniki ustanovitelja;

-       pet predstavnikov delavcev šole;

-       trije predstavniki staršev.

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Trbovlje, predstavnike staršev volijo starši, predstavnike delavcev pa delavci šole.

 

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

 

12. člen

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki opravljajo delo na šoli. Voli se jih na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev predlagajo: učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.

 

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.

 

Svet zavoda najpozneje 60 dni in največ 90 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda ter pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.

 

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen:

-       če odstopi;

-       če otrok preneha obiskovati šolo in je član predstavnik sveta staršev;

-       zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali zaradi drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole;

-       če je razrešen;

-       če mu preneha delovno razmerje v zavodu.

 

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanja pristojen organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.

 

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu zaradi razlogov, navedenih v četrtem, petem in šestem odstavku tega člena prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo skladno s tretjim odstavkom tega člena.

 

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je mandat prenehal manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.

 

13. člen

Svet zavoda:

-       imenuje in razrešuje ravnatelja; pred odločitvijo si mora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev; če lokalna skupnost, učiteljski zbor in svet staršev mnenja ne dajo v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja;

-       sprejema program razvoja;

-       sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;

-       sprejme letno poročilo o samoevalvaciji;

-       odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;

-       obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki;

-       odloča o pritožbah v povezavi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače;

-       odloča o pritožbah v povezavi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;

-       ustanovitelju predlaga statusne spremembe in spremembe dejavnosti šole;

-       obravnava zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev;

-       opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi

 

14. člen

Svet zavoda na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet zavoda o predlogih sklepov glasuje javno, razen če se ne odloči za tajno glasovanje.

 

Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

 

Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče predsednik predhodnega sveta.

 

2. Ravnatelj

 

15. člen

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.

 

Ravnatelj:

-       organizira, načrtuje in vodi delo šole;

-       pripravlja program razvoja šole;

-       pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo;

-       je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;

-       vodi delo učiteljskega zbora;

-       oblikuje predlog nadstandardnih programov;

-       spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;

-       organizira mentorstvo za pripravnike;

-       prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;

-       predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive;

-       odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;

-       spremlja delo svetovalne službe;

-       skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja);

-       obvešča starše o delu šole ter spremembah pravic in obveznosti učencev;

-       spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev;

-       odloča o vzgojnih ukrepih;

-       zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov;

-       zastopa in predstavlja šolo ter je odgovoren za zakonitost dela;

-       določa sistemizacijo delovnih mest;

-       odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev;

-       skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo;

-       je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole;

-       opravlja druge naloge skladno z zakoni in drugimi predpisi.

 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje med odsotnostjo pisno pooblasti delavca šole.

 

Imenovanje in razrešitev ravnatelja ter imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja pa tudi imenovanje in pristojnosti pomočnika ravnatelja ureja zakon.

 

1.    Strokovni organi

 

16. člen

Strokovni organi na šoli so:

-       učiteljski zbor;

-       programski učiteljski zbor;

-       oddelčni učiteljski zbor;

-       razrednik;

-       strokovni aktivi.

 

Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določa področna zakonodaja.

 

4. Svet staršev

 

17. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

Svet staršev:

-       predlaga nadstandardne programe;

-       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;

-       sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda in da mnenje o letnem delovnem načrtu;

-       daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;

-       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;

-       obravnava pritožbe staršev v povezavi z vzgojno-izobraževalnim delom;

-       voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;

-       lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

-       lahko v dogovoru z vodstvom šole ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;

-       opravlja druge naloge skladno z zakonom in drugimi predpisi.

 

5. Svetovalna služba in knjižnica

 

18. člen

V šoli delujeta svetovalna služba in knjižnica; pristojnosti jima določa zakon.

 

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

 

19. člen

Za opravljanje dejavnosti šole ustanovitelj zagotovi nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in ki jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.

 

Premoženje, s katerim upravlja šola, je last ustanovitelja.

 

Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.

 

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

 

20. člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in proračuna ustanovitelja skladno z zakoni in s statutom, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve lahko pridobiva sredstva z donacijami, lahko pa tudi iz drugih virov skladno z zakonom.

 

Z odlokom o proračunu Občine Trbovlje se določi letna višina sredstev za financiranje dejavnosti šole na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta šole.

 

21. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, šola  uporablja za plačilo materialnih stroškov ter investicijsko vzdrževanje in investicije po predhodnem soglasju ustanovitelja.

 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

22. člen

Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.

 

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 20. členom tega odloka.

 

Šola je dolžna ustanovitelju poročati o svojem poslovanju in poslovnih izidih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

 

VI. JAVNOST DELA

 

23. člen

Delo šole je javno. Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

 

O delu šole javnost obvešča ravnatelj ali oseba, ki jo ta pooblasti.

 

VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

 

24. člen

Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in ki so določeni za poslovno skrivnost.

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo poslovno skrivnost varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

Za poslovno skrivnost se štejejo:

-       podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;

-       osebni podatki o v šolo vključenih učencih in delavcih šole;

-       podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost;

-       podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;

-       podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

VIII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

 

25. člen

Šola svoje delovanje, poslovanje in notranjo organizacijo ureja s splošnimi akti, ki so usklajeni z veljavno zakonodajo ter z drugimi predpisi in akti. Splošne akte šole sprejemata svet zavoda in ravnatelj skladno s svojimi pristojnostmi.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

26. člen

Organi šole nadaljujejo svoje delo do poteka mandata.

 

Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo odloka in članom, ki so izvoljeni skladno s tem odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.

 

27. člen

Ravnatelj šole opravlja svojo funkcijo do izteka zdajšnjega mandata.

 

28. člen

Šola je pravna naslednica Osnovne šole Tončke Čeč, ki je vpisana v sodni register pri Registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko 1/26167/00 ter prevzame vse pravice in obveznosti te šole.

 

29. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 32/07, 16/10 in 28/13).

 

30. člen

Šola  uskladi svoje akte z določili tega odloka najpozneje v šestih mesecih od datuma uveljavitve tega odloka.

 

31. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

 

Številka: 014 – 27/2016 – 1

Datum: 19. 12. 2016

 

Županja občine Trbovlje

Jasna GABRIČ, mag.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor