Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.list RS št. 110/02, popravek Ur.list RS št. 8/03) ter 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99 in Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/01 in 4/05 ) je občinski svet občine Trnovska vas na 2. redni seji, dne 6. 12. 2006 sprejel

 
 

ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI NA OBMOČJU OBČINE TRNOVSKA VAS

 
 

1. člen

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 
 

S tem odlokom se določa območje predkupne pravice občine Trnovska vas na nepremičninah v poselitvenem območju občine Trnovska vas .

 
 

Namen odloka je zagotavljanje možnosti za aktivno zemljiško politiko občine in zasledovanje temeljnih ciljev urejanja prostora, kot jih določa zakonodaja na področju urejanja prostora in graditve objektov.

 
 

II. OBMOČJE PREDKUPNE PRAVICE

 
 

2. člen

 
 

V poselitvenem območju naselja Trnovska vas se predkupna pravica ustanovi na naslednjih parcelah :

 
 

ZA POTREBE POSLOVNO STANOVANJSKE GRADNJE :

 
 

K.O. TRNOVSKA VAS parcele št. 753/2, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 757/6, 758, 761/1, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, ki ležijo v ureditvenem območju naselij P1-S4.

 
 

III. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PREDKUPNE PRAVICE

 
 

3. člen

 
 

Na območju iz 2. člena tega odloka lahko uveljavlja občina predkupno pravico, če je za nakup nepremičnin izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.

 
 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico za nepremičnino, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.

 
 

IV. JAVNI INTERES

 
 

4. člen

 
 

Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za :

 
 

- izvedbo prostorskega akta,

 
 

- za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture,

 
 

- za potrebe prenove območij,

 
 

- za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.

 
 

V. ZAČETEK VELJAVNOSTI

 
 

5. člen

 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 
 

Številka: 032 0/2-4/2006-1o

 
 

Datum : 6. 12. 2006

 
 

OBČINA TRNOVSKA VAS

 
 

Župan: Alojz Benko,dipl.upr.org. l.r.

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor