Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16-Odl.US), 52. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14) in 45. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/15) je Nadzorni odbor Občine Vodice na 14. seji, dne 29. 1. 2018, sprejel

 

Spremembe

Poslovnika Nadzornega odbora Občine

Vodice

 

1.  člen

 

V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/15) se v prvem odstavku 10. člena spremeni besedna zveza »iz 39. člena« v »iz 38. člena«

 

Črtata se drugi in tretji odstavek.

 

2. člen

 

Peti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(5) V pisnem predlogu morajo predlagatelji obrazloži- ti, katere zadeve naj obravnava nadzorni odbor na seji in predložiti pisna gradiva zanje.«

 

3. člen

 

V drugem stavku prvega odstavka 36. člena se črta besedilo: »o odsotnosti članov nadzornega odbora,«.

 

4. člen

 

Drugi in tretji odstavek 39. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(2) Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvir- nikov dokumentov, ki so predmet nadzora, iz upravne stavbe.

(3) Nadzornik mora nadzorovani osebi dati primeren čas za pripravo potrebne oziroma zahtevane doku- mentacije, ki ne sme biti krajši od 15 dni, v primeru obsežnejše dokumentacije pa 30 dni. Če nadzornik ne določi roka nadzorovani osebi, mora le-ta pripraviti zahtevano dokumentacijo najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve in o pripravljeni dokumentaciji obve- stiti nadzorni odbor.«

 

5. člen

 

Črta se prvi odstavek 43. člena

6. člen

 

Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Štev: 00701-03/2018-001 Datum: 29.1.2018

Predsednica Nadzornega odbora Občine Vodice

 Andreja Rahne, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor