Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), je Občinski svet občine Gorje na 4. redni seji, dne 10.4.2019 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2018

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2018.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 izkazuje:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.789.415

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.549.750

70

DAVČNI PRIHODKI

2.180.401

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.901.461

 

703

Davki na premoženje

196.220

 

704

Domači davki na blago in storitve

78.719

 

706

Drugi davki

4.001

71

NEDAVČNI PRIHODKI

369.349

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

159.195

 

711

Takse in pristojbine

2.844

 

712

Globe in druge denarne kazni

11.826

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

136

 

714

Drugi nedavčni prihodki

195.349

72

KAPITALSKI PRIHODKI

8.113

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

8.113

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

231.552

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

231.552

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.732.571

40

TEKOČI ODHODKI

1.028.064

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

140.278

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

21.656

 

402

Izdatki za blago in storitve

859.119

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

7.011

41

TEKOČI TRANSFERI

910.159

 

410

Subvencije

25.704

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

606.603

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

84.000

 

413

Drugi tekoči domači transferi

193.852

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

626.239

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

626.239

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

168.108

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

86.040

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

82.068

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

56.845

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.401

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.401

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.401

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

1.500

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.500

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

1.500

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

-99

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

56.745

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-56.845

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2018 (del 9009 Splošni sklad za drugo)

56.745,31

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

Številka: 9000-4/2019-12

Datum: 10.4.2019

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor