Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 30. člena Statuta občine Videm - Uradno prečiščeno besedilo - 1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010) objavljam

 

 

POPRAVKI

 

 

ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI VIDEM

 

 

 

 

 

I.

 

 

V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2012 in 16/2012) (v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 14. člena in v prvem stavku, prvega odstavka 24. člena črta besedilo »11. člena« in se nadomesti z novim besedilom »12. člena«. V prvi alineji drugega odstavka 14. člena se število »500« nadomesti s številom »2000«.

 

 

Črta se  tretja alineja drugega odstavka 14.člena.

 

 

II.

 

 

V prvem odstavku 45. člena odloka se besedilo od šeste do dvajsete alineje spremeni tako, da se glasi:

 

 

»

 

 

• če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 35. člena),

 

 

• ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (šesta alineja 35. člena),

 

 

• prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 36. člena),

 

 

• meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj (druga alineja 36. člena),

 

 

• prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek (tretja alineja  36. člena),

 

 

• prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek (četrta alineja 36. člena),

 

 

• sežiga in/ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta alineja 36. člena),

 

 

• namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta (šesta alineja 36. člena),

 

 

• odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma alineja 36. člena),

 

 

• prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 36. člena),

 

 

• brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke (deveta alineja 36. člena),

 

 

• piše na posode ali zabojnike ter lepi plakate nanje (deseta alineja 36. člena),

 

 

• opusti uporabo storitev javne službe (enajsta alineja 36. člena),

 

 

• ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (dvanajsta alineja 36. člena), 

 

 

• ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe (drugi odstavek 41. člena).«

 

 

III.

 

 

Popravki se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka:35-2748/2012

 

 

Datum: 18.12.2012

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor