Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale na seji dne 10. 5. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Žetale za leto 2001

 

 

1. člen

 

 

S proračunom Občine Žetale za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe Občine Žetale.

 

 

2. člen

 

 

Za financiranje javne porabe pripadajo občinski prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.

 

 

3. člen

 

 

Proračun Občine Žetale za leto 2001 se določa v znesku 230,497.000 SIT.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

A)    Bilanca prihodkov in odhodkov

 

 

I.    skupni prihodki                            221,172.000 SIT

 

 

II.   skupni odhodki                             193,797.000 SIT

 

 

III.  Proračunski presežek (I–II)                 27,375.000 SIT

 

 

B)    Račun finančnih terjatev in naložb

 

 

IV.   Prejeto vračilo danih posojil                      –

 

 

V.    Dano posojilo                                      –

 

 

VI.   Prejeta minus dana posojila

 

 

C)    Račun financiranja

 

 

VII.  Zadolževanje proračuna                             –

 

 

VIII. Odplačilo dolga                             36,700.000 SIT

 

 

IX.   Neto zadolževanje (VII–VIII.)              –36,700.000 SIT

 

 

X.    Zmanjšanje sredstev na računu

 

 

      (I+V+VII)–(II+V+VIII)                       –9,325.000 SIT

 

 

      Stanje sredstev na računu leta 2000          9,325.000 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

4. člen

 

 

Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, ki so sestavni del proračuna.

 

 

5. člen

 

 

Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.

 

 

7. člen

 

 

Sredstva se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.

 

 

8. člen

 

 

Za rezerve Občine Žetale se izloča 0,5% prihodkov.

 

 

9. člen

 

 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

 

 

O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan Občine Žetale.

 

 

10. člen

 

 

Župan Občine Žetale je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

 

 

11. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor