Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi  36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–  uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14) je Občinski svet Občine Divača na svoji 3. redni seji, dne 9.2.2015, sprejel naslednji

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA

 

1. člen

Besedilo četrtega odstavka 12. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14) (v nadaljevanju Poslovnik) se v celoti  črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»(4) Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače.«.

 

2. člen

Besedilo tretjega odstavka 63. člena Poslovnika se v celoti  črta in nadomesti z naslednjim besedilom:  »(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan najkasneje 90 dni po konstituiranja občinskega sveta.«

 

3. člen

Zadnji stavek prvega odstavka 89. člena se črta.

 

4. člen

V besedilu drugega odstavka 99. člena poslovnika  se črta besedo »glasovanje« in jo nadomesti z besedo »glasovanja«.

 

5. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Divača se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 032-0004//2015-04

Datum: 9.2.2015

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor