Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

OBVESTILO O SPREJETEM PLANU

 

 

 

 

 

Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja ( ZVO - 1, Uradni list RS št. 41/02 ) posredujemo obvestilo, da je bil v Uradnem glasilu Občine Komenda št. 02/08 dne 28. 02. 2008 objavljen Odlok o lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda - Ozka dela, II. faza. Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo naslednja pojasnila:  

 

 

 

 

 

1.      OPIS  VKLJUČENOSTI  OKOLJEVARSTVENIH  ZAHTEV  V  PLAN

 

 

 

 

 

V postopku celovite presoje vplivov na okolje so potekala usklajevanja med pristojnimi nosilci urejanja prostora in javnih pooblastil glede na različne predloge umestitve predlaganega območja urejanja v prostor. Osnova za tovrstna usklajevanja in končne ureditve omočja plana so bile študije Analiza srednjega letnega odtoka pred in po izvedbi proizvodno poslovne cone Ozka dela v Komendi, II. faza, Inženiring za vode, d. o. o., 2006, Hidrogeološka študija; Vpliv poslovno proizvodne cone Ozka dela pri Komendi na vodni režim območja Nature 2000, Geologija, d. o. o. Idrija, 2006 in Strokovne podlage: Inventarizacija dvoživk, flore in habitatnih tipov za območja OLN Ozka dela - II . faza, Center za kartografijo favne in flore, d. o. o., 2006. V okviru okoljskega poročila je bil izdelan tudi posebni zvezek v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ( ZON - UPB2, Uradni list RS št.  96/04 ), ki obravnava vplive na posebno varstveno območje ( Presoja sprejemljivosti izvedbe Občinskega lokacijskega načrta območja 02/1 Poslovno - proizvodne cone Ozka dela – II. faza na Območje Natura 2000 Zadnje struge pri Suhadolah ( SI3000011 ), Center za kartografijo favne in flore,  d. o. o., 2006 ). Na podlagi ugotovitev omenjenih študij  so bile sprejete in v plan vključene okoljevarstvene zahteve, ki obravnavajo zagotavljanje ustreznega vodnega režima za napajanje območja Natura 2000 Zadnje struge pri Suhadolah. V ta namen se v jugovzhodnem delu iz območja pozidave izvzame  4.65 ha, kjer se ohrani obstoječe stanje. Vzpostavi se zadrževalnik padavinske vode z razlivno cono, kjer bo voda iztekala iz zadrževalnika, katerega funkcija je zbiranje padavinske vode z območja cone ter njeno počasno odetkanje iz zadrževalnika. Skupna površina zadrževalnika in razlivne cone obsega 1.13 ha. Poleg tega se znotraj omenjenega območja ohranja prehodno barje, ki je bilo v strokovnih podlagah pri invenatrizaciji habitatnih tipov opredeljeno kot naravovarstveno visoko vredno. S tem se ohranjajo tudi rastlinske in živalske vrste na območju, ki so skladno z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah ( Uradni list RS št. 46/04, 110/04, 115/07 ) in Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ( Uradni list RS št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07 ) v Sloveniji zavarovane.

 

 

 

 

 

2.      UPOŠTEVANJE  MNENJ  IN  PRIPOMB  IZ  POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE

 

 

 

 

 

Z zgoraj navedenimi študijami ter ukrepi so bila upoštevana mnenja naravovarstvene stroke in druge strokovne javnosti, ki je bila vključena v postopek celovite presoje vplivov na okolje. V skladu s 1. odstavkom 43. člena Zakona o varstvu okolja je javna razgrnitev okoljskega poročila potekala v zakonsko predpisanem roku v obdobju med 31. 08. 2007 in 30. 09. 2007. V tem času je lahko vsak predstavnik zainteresirane javnosti podal svoje mnenje in pripombe na vsebino okoljskega poročila. Prav tako je lahko zainteresirana javnost podala svoja mnenja na javni obravnavi okoljskega poročila, ki je potekala 18. 09. 2007. Na vse pripombe, ki so bile podane v času javne razgrnitve ter javne obravnave okoljskega poročila, je pripravljalec plana pripravil stališča. Pripombe in stališča so bile s korekcijami okoljskega poročila in plana posredovane Ministrstvu za okolje in prostor , ki je 28. 11. 2007 s sklepom št. 35409-103/2005 v postopku celovite presoje vplivov na okolje potrdilo plan - lokacijski načrt območja O2/1, poslovno proizvodna cona Komenda - Ozka dela, II. faza. Iz sklepa izhaja, da je pripravljavec plana v delu upošteval mnenja pristojne organizacije za varstvo narave, pri nekaterih opozorilih in pripombah pa je podal ustrezne obrazložitve in pojasnila. 

 

 

 

 

 

3.      RAZLOGI  ZA  SPREJETE  ODLOČITVE  GLEDE  NA  MOŽNE  ALTERNATIVE

 

 

 

 

 

Glede na potek postopka celovite presoje vplivov na okolje, opisan pod točko 1., so bile predlagane tudi ustrezne alternativne rešitve umestitve območja cone Ozka dela - II. faza v prostor. Tako so bile obravnavane tri alternativne možnosti, in sicer varianta maksimalne pozidave območja, možnost minimalnega obsega posega in uravnotežena varianta, ki upošteva varstvene in razvojne cilje. Glede na opravljene študije, v skladu s katerimi se zagotavlja ohranjanje vodnega režima z namenom napajanja Natura 2000 območja Zadnje struge ter ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, je bila kot končna možnost sprejeta uravnotežena varianta, ki omogoča izpolnjevanje okoljskih ciljev.

 

 

 

 

 

4.      OPIS  NAČINA  SPREMLJANJA  VPLIVOV  NA  OKOLJE  PRI  IZVAJANJU  PLANA

 

 

 

 

 

V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je okoljsko poročilo predlagalo načine spremljanja stanja za posamezne sestavine okolja, ki so bili predmet obravnave in kjer so bili predlagani posamezni omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva posega na posamezne sestavine okolja. Omenjeni načini spremljanja stanja so upoštevani in navedenu tudi v sprejetem in veljavnem Odloku o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda,  Ozka dela – II. faza ( Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/08 ).

 

 

 

 

 

Datum: 10. 04. 2008

 

 

Št.: 3500-0001/2005

 

 

 

 

 

Župan Občine Komenda

 

 

Tomaž Drolec

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor