Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13 in 96/15) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), je Občinski svet občine Gorje na 10. redni seji, dne 23.3.2016 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2015.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2015.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2015 izkazuje:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.390.723

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.087.893

70

DAVČNI PRIHODKI

1.844.303

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.624.447

 

703

Davki na premoženje

163.369

 

704

Domači davki na blago in storitve

56.477

 

706

Drugi davki

10

71

NEDAVČNI PRIHODKI

243.590

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

62.410

 

711

Takse in pristojbine

2.181

 

712

Globe in druge denarne kazni

3.412

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

812

 

714

Drugi nedavčni prihodki

174.775

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

11.295

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

11.295

74

TRANSFERNI PRIHODKI

291.535

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

289.404

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

2.131

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.166.328

40

TEKOČI ODHODKI

942.964

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

124.859

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.258

 

402

Izdatki za blago in storitve

789.846

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

10.002

41

TEKOČI TRANSFERI

798.795

 

410

Subvencije

16.613

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

535.788

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

72.333

 

413

Drugi tekoči domači transferi

174.061

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

303.190

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

303.190

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

121.378

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

57.217

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

64.162

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

224.396

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.010

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.010

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.010

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

19

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

19

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

19

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

991

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

225.387

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-224.396

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2015

316.144,06

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2015 in splošni del proračuna se objavita v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

Številka: 9000-1/2016-12

Datum: 23.3.2016

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor