Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

0341-1/2015

Občina:

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predlagatelj:

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Zakonska podlaga:

62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. člen Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013), 3. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007 in UGSO št.___ ), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 in 69/2015), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 16. člen Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Datum:

15.10.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor