Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi določil 4. in 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), 6. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 54/96) in 5. člena statuta Stanovanjskega sklada občine Slovenska Bistrica je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 10. 5. 1999 sprejel

 

 

 

P R A V I L N I K

 

 

 

o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

1. člen

 

 

 

S tem pravilnikom se določajo:

 

 

 

– stanovanja, ki imajo status občinskih službenih stanovanj (v nadaljevanju: službena stanovanja);

 

 

 

– kategorije upravičencev do najema službenih stanovanj;

 

 

 

– pogoji in merila za dodeljevanje službenih stanovanj;

 

 

 

– postopek oddaje službenih stanovanj v najem.

 

 

 

2. člen

 

 

 

Službena stanovanja so po tem pravilniku občinska stanovanja v upravljanju Stanovanjskega sklada občine Slovenska Bistrica namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra zaposlenega v občinski upravi, javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih ustanovitelj je Občina Slovenska Bistrica.

 

 

 

Službena stanovanja po tem pravilniku so:

 

 

 

– stanovanja, pridobljena s sredstvi, namenjenimi izgradnji službenih stanovanj;

 

 

 

– stanovanja, ki jih kot službena opredeli Upravni odbor stanovanjskega sklada občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: stanovanjski sklad).

 

 

 

3. člen

 

 

 

Službena stanovanja oddaja v najem stanovanjski sklad. Najemna pogodba se sklene za določen čas, to je za čas trajanja zaposlitve, ki je podlaga za pridobitev stanovanja v najem.

 

 

 

4. člen

 

 

 

Najemnina za službeno stanovanje se določi na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95).

 

 

 

II. KATEGORIJE UPRAVIČENCEV

 

 

 

5. člen

 

 

 

Upravičenci do najema službenega stanovanja so državljani Republike Slovenije, ki so glede na zaposlitev razvrščeni v naslednje kategorije:

 

 

 

1. delavci v občinski upravi ter v javnih zavodih in javnih podjetjih katerih ustanoviteljica oziroma pravna naslednica je Občina Slovenska Bistrica;

 

 

 

2. znanstveno-raziskovalni delavci, ki so zaposleni na območju Občine Slovenska Bistrica;

 

 

 

3. samostojni kulturni delavci, ki ustvarjajo in bivajo na območju Občine Slovenska Bistrica;

 

 

 

4. športniki s statusom vrhunskega športnika, včlanjeni v športno organizacijo na območju Občine Slovenska Bistrica, kadar je njihovo delovanje v posebnem interesu občine;

 

 

 

5. delavci v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država, kadar je njihova zaposlitev v posebnem interesu Občine Slovenska Bistrica.

 

 

 

Poseben interes iz 3., 4. in 5. točke tega člena ugotavlja župan Občine Slovenska Bistrica.

 

 

 

III. POGOJI IN MERILA

 

 

 

6. člen

 

 

 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem so:

 

 

 

– da je prosilec državljan Republike Slovenije;

 

 

 

– da prosilec, ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner ni najemnik ali lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše;

 

 

 

– da je prosilec upravičenec iz 5. člena tega pravilnika.

 

 

 

V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev službenega stanovanja v najem sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije.

 

 

 

7. člen

 

 

 

Poleg splošnih pogojev, navedenih v 6. členu, morajo prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

 

 

– upravičenec iz 1. točke 5. člena mora biti zaposlen kot vodilni ali vodstveni delavec, delavec s posebnimi pooblastili ali strokovni delavec;

 

 

 

– upravičenec iz 2. točke 5. člena mora dokazati svoje dosedanje znanstveno delo;

 

 

 

– upravičenec iz 3. točke 5. člena mora biti vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, v skladu z 2. členom uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in vodenje tega razvida (Uradni list RS, št. 23/95),

 

 

 

– upravičenec iz 4. točke 5. člena mora dokazovati status vrhunskega športnika na podlagi potrjene kategorizacije s strani Športne zveze Slovenije.

 

 

 

8. člen

 

 

 

Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:

 

 

 

I. Pomembnost delovnega mesta                                                   št. točk
1. direktor, predstojnik, ravnatelj, funkcionar                                       35
2. pomočnik ravnatelja, direktorja, predstojnika  in vodja oddelka ali službe         30
3. delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi                                   25
4. strokovni delavec                                                                  20
II. Stopnja dejanske izobrazbe                                                  št. točk
1. VIII. stopnja – doktorat                                                           25
2. VII/2 stopnja – magisterij ali visoko šolska  izobrazba s specializacijo           20
3. VII/I stopnja – visoka izobrazba                                                   15
4. VI/2 stopnja – višja izobrazba s specializacijo                                    12
5. VI/1 stopnja – višja izobrazba                                                     10

 

 

III. Deficitarnost

 

 

 

Kadri, ki so posebnega pomena in zaradi katerih zavod ali podjetje ne more v celoti izvajati programa, npr. ni mogoče izvajati določenega pouka v šoli; ni mogoče zagotoviti zdravstvenih storitev ... do 20 točk

 

 

 

IV. STANOVANJSKI STATUS                                      št. točk
1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja                       60
2. udeleženec, ki je podnajemnik                                   40
3. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih           30

V. KVALITETA BIVANJA                                         št. točk
1. bivanje v neprimernem stanovanju                                30
2. utesnjenost v stanovanju
2.1. do 4 m2 na družinskega člana                                  40
2.2. od 5m2 do 8m2 na družinskega člana                            30
2.3. od 9m2 do 12m2 na družinskega člana                           20

VI. SKUPNA DELOVNA DOBA                                 št. točk
do 2 let                                                       5
od 2 let do 5 let                                             10
od 5 let do 8 let                                             15
od 8 let do 12 let                                            20
nad 12 let                                                    25

 

 

 

9. člen

 

 

 

V primeru, ko imata dva prosilca enako število točk, ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja prosilec, ki je po kriteriju deficitarnosti pridobil večje število točk.

 

 

 

10. člen

 

 

 

Pri oddaji službenih stanovanj v najem se upoštevajo stanovanjski normativi, ki jih za neprofitna stanovanja določa stanovanjski zakon.

 

 

 

V izjemnih primerih se upravičencu lahko dodeli tudi manjše ali večje stanovanje, če ni na razpolago ustreznega stanovanja in če upravičenec s tem soglaša.

 

 

 

IV. POSTOPEK ODDAJE V NAJEM

 

 

 

11. člen

 

 

 

Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem objavi stanovanjski sklad. Razpis se praviloma javno objavi na oglasni deski Občine Slovenska Bistrica in pošlje vsem javnim zavodom in podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.

 

 

 

12. člen

 

 

 

Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem mora vsebovati:

 

 

 

– število in vrsto službenih stanovanj;

 

 

 

– upravičence do najema službenega stanovanja;

 

 

 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;

 

 

 

– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;

 

 

 

– rok in naslov za vložitev prijave;

 

 

 

– rok in način objave odločitve o oddaji stanovanja;

 

 

 

– višino najemnine.

 

 

 

13. člen

 

 

 

Vlogi oziroma prijavi je potrebno priložiti:

 

 

 

– pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;

 

 

 

– izjavo prosilca, da sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner ni lastnik ali najemnik primernega stanovanja;

 

 

 

– potrdilo o številu družinskih članov;

 

 

 

– priporočilo predstojnika ali delodajalca;

 

 

 

– dokazilo o izobrazbi;

 

 

 

– dokazila iz 7. člena o izpolnjevanju pogojev za dodelitev službenega stanovanja v najem.

 

 

 

Po preteku osemdnevnega roka, ko je bil udeleženec razpisa pozvan na predložitev manjkajočih dokazil, se vloga zavrže kot nepopolna.

 

 

 

14. člen

 

 

 

Na podlagi prispelih vlog in upoštevanje merila iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika pripravi strokovna služba stanovanjskega sklada predlog razdelitve stanovanj.

 

 

 

Sklep o oddaji službenega stanovanja v najem izda direktor stanovanjskega sklada.

 

 

 

15. člen

 

 

 

Sklep o oddaji službenega stanovanja v najem se vroči vsem udeležencem razpisa.

 

 

 

Zoper sklep je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva vročitve sklepa na upravni odbor stanovanjskega sklada.

 

 

 

Po pravnomočnosti sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem sklene stanovanjski sklad na podlagi določil stanovanjskega zakona in tega pravilnika z najemnikom najemno pogodbo za določen čas.

 

 

 

16. člen

 

 

 

Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha. Najemna pogodba preneha, če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe.

 

 

 

Najemna pogodba preneha tudi iz razlogov in pod pogoji določenimi v 53. členu stanovanjskega zakona.

 

 

 

17. člen

 

 

 

Sklad lahko na predlog župana občine izjemoma odda v najem stanovanje brez razpisa v primeru kadrovskih težav delodajalcev upravičencev iz 5. člena tega pravilnika, kadar le-ti iz upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega dela in je prisotnost upravičencev nujna.

 

 

 

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

 

 

18. člen

 

 

 

Za razmerja, ki niso posebej opredeljena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in veljavnih podzakonskih predpisov.

 

 

 

19. člen

 

 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

Št. 10/032-01/5-10/1999

 

 

 

Slovenska Bistrica, dne 10. maja 1999.

 

 

 

Župan

Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor