Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 7. seji dne, 17. 7. 2003 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena

 

 

1. člen

 

 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine: Črnomelj – arheološko najdišče Pastoralni center (EŠD 9254).

 

 

    Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arheološkega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

 

 

2. člen

 

 

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

 

 

    Prezentacija arheoloških ostalin in predmetov pod talnim nivojem pastoralnega centra je do sedaj edina tovrstna prezentacija ostankov urbanih stavbnih struktur in njihovega razvoja v Sloveniji. Kot muzej in situ je ključna tudi v kulturno-izobraževalni in turistični program.

 

 

3. člen

 

 

Spomenik obsega del parcele št. 16/3, k.o. Črnomelj. Meja območja spomenika je povzeta po digitalnem katastrskem načrtu. Izris meje območja, ki je v merilu 1 : 2000, je sestavni del strokovnih osnov za razglasitev, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod).

 

 

    Strokovne osnove so na vpogled pri zavodu in Občini Črnomelj.

 

 

4. člen

 

 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

 

 

    – varovanje kulturnih in arheoloških vrednosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,

 

 

    – strokovno vzdrževanje in obnavljanje,

 

 

    – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost prezentiranih arheoloških najdb, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,

 

 

    – na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v primerih s soglasjem zavoda,

 

 

    Zavarovano območje je namenjeno:

 

 

    – trajni ohranitvi kulturnih in arheoloških vrednosti,

 

 

    – prezentaciji kulturnih vrednot,

 

 

    – učno-demonstracijskemu delu,

 

 

    – znanstveno-raziskovalnemu delu.

 

 

5. člen

 

 

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.

 

 

6. člen

 

 

Občinska uprava občine Črnomelj mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02).

 

 

    Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.

 

 

    Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

 

 

7. člen

 

 

Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku 30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.

 

 

8. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

 

 

9. člen

 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 66000/17/2001

 

 

Črnomelj, dne 17. julija 2003.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor