Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.l.SRS, št. 18/74 nadaljnje spremembe ter dopolnitve), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Ur.l.RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na 14. redni seji dne 27. 6. 2012 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O ODDAJANJU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE POLJČANE V NAJEM

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

            S tem pravilnikom se ureja oddajanje v najem nepremično premoženje Občine Poljčane, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik.

 

 

            Za nepremičnine, ki so v lasti občine in so dane v upravljanje drugi pravni osebi, ki ji je pravica upravljanja s stvarnim premoženjem podeljena z aktom občine, določa postopek, pogoje in način določitve najemnine, upravljavec takšnega stvarnega premoženja s soglasjem lastnika oziroma koncesijska pogodba ali drug pravni akt.

 

 

            Za brezplačno uporabo nepremičnega premoženja, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik se uporabljajo določila zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: zakon) in uredbe, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: uredba).

 

 

2. člen

 

 

            Za poslovni prostor se šteje en ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben ali skupen vhod. Če nastane dvom, ali se šteje posamezen prostor za poslovni prostor, odloči o tem občinska uprava.

 

 

            Za posebni prostor se štejejo dvorane, sejne sobe, prostori v posameznem objektu ipd., ki se praviloma v najem ali v uporabo dajejo po dnevih oziroma urah.

 

 

            Javne površine po tem pravilniku so:

 

 

a) površine cest, ulic in pločnikov, kjer je možno za trgovske ali gostinske namene:

 

 

- postaviti stojnico/e,

 

 

- postaviti kiosk/e,

 

 

- razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori,

 

 

- postaviti gostinski vrt;

 

 

b) površine, ki jih je možno uporabiti za namene gradbeništva (rekonstrukcija ali vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, deponiranje gradbenega materiala);

 

 

c) površine, ki jih je možno uporabiti za namene športa;

 

 

d) površine, ki se lahko uporabljajo za izvedbo javnih prireditev, shodov, sejmov in podobno;

 

 

e) površine, ki jih je možno oddati v najem za druge namene, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

            Gospodarjenje in upravljanje z nepremičninami je v pristojnosti občinske uprave Občine Poljčane oziroma osebe javnega prava, ki ga za upravljavca določi župan s svojim aktom.

 

 

            Občinska uprava vodi register sklenjenih najemnih pogodb.

 

 

II.     POSTOPEK ODDAJE V NAJEM

 

 

4. člen

 

 

Pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem se upoštevajo pogoji in postopek, ki jih določa zakon, uredba in zakon, ki ureja poslovne stavbe in prostore.

 

 

5. člen

 

 

Postopek za oddajo v najem se začne na podlagi vloge stranke ali na pobudo upravljavca nepremičnine, oz. lastnika.

 

 

6. člen

 

 

Oddaja nepremičnega premoženja v najem se izvede na podlagi ene izmed naslednjih metod:

 

 

- javna dražba,

 

 

- javno zbiranje ponudb,

 

 

- neposredna pogodba.

 

 

7. člen

 

 

            V primeru oddaje nepremičnega premoženja v najem na podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb vodi postopek oddaje tričlanska komisija.

 

 

            Komisijo s sklepom imenuje župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti.

 

 

8. člen

 

 

Za najem nepremičnega premoženja najemodajalec in najemnik skleneta najemno pogodbo.

 

 

9. člen

 

 

Najemnik ne sme oddajati nepremičnega premoženja občine v podnajem brez soglasja najemodajalca.

 

 

10. člen

 

 

            Nepremično premoženje se odda v najem za določen čas, vendar ne dlje kot za pet let.

 

 

            Najemno razmerje iz prvega odstavka tega člena se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in je tako zagotovljena optimalna izkoriščenost tega premoženja.

 

 

11. člen

 

 

Najemno razmerje preneha:

 

 

- s sporazumnim prenehanjem pogodbe,

 

 

- z odpovedjo najemne pogodbe z zakonsko predpisanim odpovednim rokom ali z odpovednim rokom, določenim v najemni pogodbi,

 

 

- s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba sklenjena.

 

 

1.      Oddaja poslovnih prostorov v najem

 

 

12. člen

 

 

Najemna pogodba o oddaji poslovnih prostorov v najem mora poleg obveznih sestavin, ki jih določa uredba, vsebovati tudi:

 

 

- podatek o lokaciji poslovnega prostora,

 

 

- podatek o dejavnosti, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,

 

 

- določila o uporabi skupnih delov in naprav,

 

 

- določilo o trajanju najemnega razmerja,

 

 

- odpovedni rok,

 

 

- način in pogoje podaljšanja pogodbenega razmerja.

 

 

13. člen

 

 

            Najemnik in najemodajalec se lahko na podlagi predhodnega ogleda poslovnega prostora dogovorita o obsegu in načinu izvedbe potrebnih del za usposobitev oziroma preureditev poslovnega prostora.

 

 

            O višini vrednosti del se dogovorita na podlagi opravljenega cenilnega poročila, ki ga pripravi cenilec gradbene stroke. Stroške cenitve poravna najemnik.

 

 

            Pred izvedbo del najemnik in najemodajalec skleneta dodatek k najemni pogodbi, v katerem opredelita dogovorjena dela, obseg del in pogoje, pod katerimi se najemniku upoštevajo dogovorjena vlaganja ter višina najemnine v času izvedbe dogovorjenih del.

 

 

            Po opravljenih delih je najemnik dolžan najemodajalca obvestiti o izvedbi dogovorjenih del. V roku 8 dni po prejemu obvestila se pregledata ustreznost in kvaliteta izvedenih dogovorjenih del in o ugotovitvah sestavi zapisnik. Zapisnik je podlaga za upoštevanje vrednosti vlaganj najemnika, pri čemer se lahko najemnina v višini vrednosti vlaganj najemnika ustrezno zniža.

 

 

14. člen

 

 

Pred prevzemom poslovnega prostora v najem in ob predaji (vračilu) izpraznjenega poslovnega prostora se sestavi zapisnik, v katerem se popiše stanje prostora in opreme ter števcev.

 

 

15. člen

 

 

Z najemno pogodbo se najemnik zaveže:

 

 

- da najeti poslovni prostor uporablja kot dober gospodar,

 

 

- da najeti poslovni prostor vzdržuje v skladu s standardi vzdrževanja,

 

 

- opraviti popravila v poslovnem prostoru, če je to popravilo neodložljivo, da se zavaruje življenje ali zdravje uporabnikov poslovnega prostora ali poslovnega prostora in opreme v njem pred večjo škodo ter zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil,

 

 

- da je dolžan sam odpraviti oziroma povrniti vso škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam, oz. je nastala v okviru opravljanja dejavnosti,

 

 

- da krije stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja,

 

 

- da je po prenehanju najemnega razmerja dolžan poslovni prostor s ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzem, upoštevajoč normalno rabo.

 

 

16. člen

 

 

Najemnik ni odgovoren za poslabšanje stanja poslovnega prostora, do katerega je prišlo zaradi normalne uporabe, ki je v skladu z določili najemne pogodbe.

 

 

17. člen

 

 

Občinska uprava lahko prekine najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbena določila o trajanju najemnega razmerja in o odpovednem roku, v naslednjih primerih:

 

 

- če najemnik odda poslovni prostor v podnajem brez soglasja najemodajalca,

 

 

- če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s katerim druge lastnike ali najemnike ovira ali moti pri normalni uporabi njihovih poslovnih prostorov ali stanovanj,

 

 

- če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru adaptacijo brez predhodnega soglasja najemodajalca,

 

 

- če najemnik v skladu z najemno pogodbo ne opravi del, ki so nujno potrebna za vzdrževanje poslovnega prostora in ki spadajo med njegove obveznosti,

 

 

- če najemnik v dogovorjenem roku ne prične opravljati dejavnosti, za katero mu je bil poslovni prostor oddan,

 

 

- če najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni predmet poslovanja ali opravi druge statusne spremembe, ki neposredno vplivajo na dejavnost, ki naj bi se izvajala v poslovnem prostoru,

 

 

- če najemnik več kot en mesec brez upravičenega razloga preneha opravljati dejavnost,

 

 

- če najemnik izgubi status, na podlagi katerega je pridobil poslovni prostor v najem,

 

 

- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalce na to pisno opozoril,

 

 

- če najemnik na kakršnikoli način ovira prenovo poslovnega prostora ali zgradbe, v kateri se poslovni prostor nahaja,

 

 

- v drugih primerih, določenih z zakonom ali dogovorjenih z najemno pogodbo.

 

 

18. člen

 

 

Če v najemni pogodbi ni drugače določeno, mora najemnik plačevati najemnino mesečno, in sicer najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.

 

 

19. člen

 

 

Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR in je določena na podlagi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca oziroma zapisnika o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora in sicer glede na namembnost poslovnega prostora oziroma dejavnost, ki se bo v njem odvijala.

 

 

0. člen

 

 

Kategorije namembnosti so naslednje:

 

 

1. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja oziroma se bo opravljala profitna dejavnost;

 

 

2. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja oziroma se bo opravljala neprofitna dejavnost;

 

 

3. kategorija: poslovni prostori, v katerih se opravlja oziroma se bo opravljala deficitarna dejavnost oziroma dejavnost posebnega pomena za lokalno skupnost.

 

 

2.      Oddaja posebnih prostorov v najem

 

 

21. člen

 

 

Posebni prostori se v skladu z njihovim namenom praviloma oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.

 

 

22. člen

 

 

            Vloga za najem posebnih prostorov se vloži pri upravljavcu prostorov praviloma 14 dni pred njihovim koriščenjem.

 

 

            Najem prostora je možen samo po predhodnem plačilu najemnine.

 

 

23. člen

 

 

            V primeru, ko je za isti termin vloženih več vlog za najem istega posebnega prostora, imajo praviloma prednost:

 

 

- prireditve občinskega pomena,

 

 

- prireditve društev s sedežem v občini Poljčane.

 

 

            Glede na specifikacije posameznih prireditev, srečanj oziroma izobraževanj, lahko prioritetni vrstni red najema določi upravljavec posebnega prostora, ki izda ustrezen sklep zoper katerega ni pritožbe.

 

 

24. člen

 

 

            Po končanem najemu je najemnik dolžan vzpostaviti prejšnje stanje oziroma prostor pustiti v stanju, v kakršnem ga je najel.

 

 

            V primeru, da je uporabnik povzročil škodo na opremi ali prostoru v času najema, je dolžan povrniti vso povzročeno škodo v celoti.

 

 

25. člen

 

 

            Višina najemnine je določena na podlagi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca, zapisnika o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora oziroma cenika upravljavca prostora.

 

 

            V kolikor ceno najema posebnega prostora določi upravljavec, se cena najema prostora določi glede na njegovo namenskost in čas najema, pri čemer cenik najema posebnega prostora upravljavcu potrdi Občinski svet Občine Poljčane.

 

 

26. člen

 

 

            Občinski svet Občine Poljčane lahko društvom s sedežem v Občini Poljčane zniža višino najemnine posebnega prostora. Odstotek znižanja najemnine posebnega prostora ne sme biti višji kot 50% določene oziroma potrjene cene posebnega prostora.

 

 

            O upravičenosti do znižanja najemnine odloči občinski svet s sklepom.

 

 

27. člen

 

 

Najemnina za posebne prostore se ne zaračunava za:

 

 

- prireditve občinskega pomena tj. prireditve, katerih organizator oz. soorganizator je občina oziroma so v občinskem interesu,

 

 

- dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo prost vstop,

 

 

- kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja in izobraževanja, ki jih organizirajo in izvajajo organizacije ali društva s sedežem v občini Poljčane in nimajo kotizacije.

 

 

28. člen

 

 

Najemnina za posebne prostore se zaračunava za:

 

 

- komercialne prireditve in prireditve sorodnega značaja,

 

 

- kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja in izobraževanja, ki jih organizirajo organizacije ali fizične osebe, ki niso iz občine in nimajo kotizacije,

 

 

- kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja ali izobraževanja s kotizacijo.

 

 

3.      Oddaja javnih površin

 

 

29. člen

 

 

Občina lahko odda v najem javne in nezazidane površine (javne površine), ki so v lasti Občine Poljčane, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi in sicer za namene, določene v 3. odstavku 2. člena tega pravilnika.

 

 

30. člen

 

 

            Za pridobitev javne površina v najem mora zainteresirana pravna ali fizična oseba vložiti pisno vlogo, ki mora vsebovati:

 

 

- ime in priimek oziroma naziv ter stalno ali začasno bivališče oziroma sedež vlagatelja,

 

 

- opredelitev namena rabe javne površine,

 

 

- natančno lokacijo in čas trajanja najema javne površine,

 

 

- podpis vlagatelja.

 

 

            V primeru pozitivne rešitve se z vlagateljem sklene najemna pogodba, v primeru negativne rešitve pa se ga o tem pisno obvesti.

 

 

31. člen

 

 

Pogodba za najem javne površine mora poleg z zakonom določenih sestavin vsebovati še naslednje:

 

 

- opis dejavnosti, ki se bo opravljala na javni površini,

 

 

- podatke o velikosti in legi javne površine,

 

 

- trajanje najema,

 

 

- višino, rok in način plačila najemnine,

 

 

- obveznost najemnika glede vzdrževanja javne površine in vzpostavitve prvotnega stanja po prenehanju najema,

 

 

- razloge za prenehanje najemne pogodbe,

 

 

- druge pogoje, ki izhajajo iz rabe javne površine.

 

 

32. člen

 

 

Najemnina je odvisna od namembnosti in lokacije javne površine in se določi s cenikom, ki ga sprejme župan.

 

 

33. člen

 

 

Župan lahko s sklepom najemnika javne površine delno ali v celoti oprosti plačila najemnine v naslednjih primerih:

 

 

- če so vlagatelji društva s sedežem v Občini Poljčane, politične stranke in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in kulture za opravljanje njihovih dejavnosti,

 

 

- če gre za najem javnih površin za namene promocije in prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti,

 

 

- zaradi oživljanja in promocije turizma v kraju.

 

 

III.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

34. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 48/2008 in 75/2009).

 

 

35. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 013-0004/2012-6-401

 

 

Poljčane, dne 27. 6. 2012

 

 

 

Občina Poljčane

 

Župan Stanislav Kovačič l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor