Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek – ZUreP-1) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 1/01, 03/02 in 04/03) župan občine Cerklje na Gorenjskem sprejemam

 

P R O G R A M   P R I P R A V E

Prostorskega reda občine Cerklje na Gorenjskem

 

1. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda

občine Cerklje na Gorenjskem)

1. Ocena stanja in razlogi

Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 morajo občine sprejeti prostorske rede najkasneje v treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007, zato se je občina odločila da prične s postopkom.

 

Prostorski red občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: PRO) bo predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. Nadomestil bo del vsebine dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter vsebino prostorskih ureditvenih pogojev. Priprava prostorskega reda je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi nove strateške usmeritve prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem ter pobude in predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih in fizičnih oseb.

 

2. Pravna podlaga

-        Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS; št. 110/02 in 08/03- popravek)

-        Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS – Ur.l. RS, št. 76/04)

-        Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04)

 

3. Celovita presoja vplivov na okolje

Občina Cerklje na Gorenjskem pri pripravi strategije prostorskega razvoja, na podlagi odločbe MOP oz. v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o ohranjanju narave, že izdeluje okoljsko poročilo. Obseg in vsebina okoljskega poročila bo izdelana tako, da bo lahko služila tudi za potrebe opredelitve vplivov na okolje ter presoje sprejemljivosti na varovana območja PRO.

 

2. člen

(predmet in programska izhodišča prostorskega reda)

1. Predmet

Predmet PRO je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik).

 

PRO bo v skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določil: namensko rabo prostora; merila in pogoje za urejanje prostora; členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti; merila in pogoje za varovanje prostora; ukrepe za izvajanje prostorskega reda; podlage za pripravo občinskih lokacijskih načrtov; lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege na območjih, ki se ne urejajo z lokacijskimi načrti.

 

2. Programska izhodišča

-        zgoščevanje poselitve v nepozidanih območjih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj območij);

-        usmerjanje poselitve v obstoječa naselja ter spodbujanje prenove (dela UZ Cerklje, Zalog) in dopolnjevanja stavb v okviru obstoječih poselitvenih površin;

-        izvajanje širitev naselij z dopolnjevanjem na njihovem robu in zaokroževanjem;

-        omejevanje nove razpršene gradnje;

-        ohranjanje razpršene poselitve kot avtohtonega vzorca poselitve;

-        dopuščanje gradnje novih kmetij izven oziroma na robovih ureditvenih območij naselij, v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine;

-        sanacija degradiranih območij;

-        usmerjanje dejavnosti na primeren in nekonflikten način v prostor;

-        usmerjanje dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno vplivali na razvoj drugih dejavnosti;

-        načrtovanje širitev naselij v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe infrastrukturne opreme;

-        spodbujanje turizma in rekreacijskih območij v občini, še posebno specifičnih območij Krvavca;

-        izboljšati prometne povezave z južnim in severnim delom občine (Cerklje – Letališče) na lokalni in regionalni zasnovi in prometno razbremeniti jedro Cerkelj;

-        izgradnja kanalizacijskega sistema;

-        priključitev stavb na javni kanalizacijski in vodovodni sistem, kjer je to možno;

-        razvijanje omrežja lokalnih cest;

-        spodbujanje javnega prevoza;

-        spodbujanje kolesarskega in peš prometa;

-        spodbujanje uporabe obnovljivih energetskih virov;

-        varovanje obvodnega prostora vodotokov;

-        izvedba zaščitnih ukrepov na poplavnem območju;

-        varovanje krajinsko zaključenih in s posegi še ne načetih območij pred novimi posegi;

-        ohranjanje kompleksov kmetijskih zemljišč.

 

3. člen

(okvirno ureditveno območje)

 

PRO se izdela za celotno območje občine Cerklje na Gorenjskem.

 

4. člen

(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega reda)

 
Pripravljavec PRO je občina Cerklje na Gorenjskem. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo PRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega reda in so določeni s tem programom priprave. Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom ZUreP-1, podajo smernice v 30. dneh, sicer se šteje, da smernic nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi PRO so dovoljena odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena.
Na izdelan usklajen – dopolnjen predlog PRO morajo nosilci urejanja prostora v 30. dneh po sprejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer pripravljavec njegove odločitve ni dolžan upoštevati. Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec upošteval smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
 
A/ Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in bodo sodelovali pri pripravi PRO, so:

Ministrstvo za okolje in prostor

– Direktorat za prostor,
– Urad za prostorski razvoj,
– Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje,
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave,
   Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Direktorat za kmetijstvo,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj

Ministrstvo za promet

        Direktorat za civilno letalstvo,

        Direktorat za železnice in žičnice,

        Direktorat za promet

 Direkcija RS za ceste
 Družba za avtoceste Republike Slovenije
 Direkcija za železniški promet
 Uprava RS za civilno letalstvo
 Ministrstvo za gospodarstvo

        Direktorat za energijo

        Direktorat za turizem

        Direktorat za elektronske komunikacije

        Sektor za rudarstvo

 Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
 Ministrstvo za obrambo:

-        Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska,

-        Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,

-        Uprava RS za zaščito in reševanje

 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 Ministrstvo za zdravje
 Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj
B/ Nosilci javnih pooblastil, ki pripravijo smernice in bodo sodelovali pri pripravi PR občine Cerklje na Gorenjskem, so:

        Komunala Kranj, JP d.o.o.

        Telekom Slovenije, RE TK omrežja zahod

        Elektro Gorenjska, d.d.

        ELES Elektro – Slovenija, d.o.o.

        Elektro Ljubljana, d.d.

        Geoplin plinovodi, d.o.o.

        Aerodrom Ljubljana, d.d.

C/ Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PR občine Cerklje na Gorenjskem , so:

        župan občine Cerklje na Gorenjskem

        občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem

        odbori občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

        občinska uprava občine Cerklje na Gorenjskem

 

D/ Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, če se v postopku priprave prostorskega reda ugotovi njihova relevantnost.

5. člen

(strokovne podlage za pripravo prostorskega reda in način 

pridobitve geodetskih podlag)

 

Za pripravo PRO se upoštevajo oz. izdelajo naslednje strokovne podlage:

 

1.      Smiselno uporabi že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.

2.      Uporabi se strokovne podlage, izdelane za potrebe SPRO, ki se jih glede na podrobnost obdelave v PRO ustrezno dopolni.

3.      Strokovne podlage v skladu s Prostorskim redom Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/03) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).

4.      Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave PRO ugotovi, da so pomembne pri obravnavi posamezne tematike.

5.      Pridobijo se tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.

 

Strokovne podlage in geodetske podlage zagotovi pripravljavec.

Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora pa se pridobi v fazi pridobivanja smernic.

Za pripravo PRO in strokovnih podlag pripravljavec pridobi geodetske podlage v ustreznem merilu.

6. člen

(postopek in roki priprave prostorskega reda)

 

Priprava PRO bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:

- prva prostorska konferenca – december 2006

- program priprave – december 2006/januar 2007

- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – december 2006/januar 2007

- druga prostorska konferenca po izdelavi predloga PRO

- prva obravnava predloga PRO na občinskem svetu – pred JR

- 30 dnevna javna razgrnitev in javna obravnava predloga PRO po potrditvi na OS

- stališča do pripomb in predlogov v 30. dneh po zaključku JR

- priprava dopolnjenega predloga PRO v 60. dneh po potrditvi stališč

- usklajevanje in pridobitev mnenj po pripravi usklajenega predloga

- druga obravnava dopolnjenega predloga na občinskem svetu občine Cerklje na Gorenjskem po pridobitvi vseh mnenj oz. izteku roka za pridobitev mnenj.

 

Pred objavo odloka o PRO mora pripravljavec sprejeti prostorski akt poslati ministru za okolje in prostor. Minister za prostor s sklepom potrdi njegovo skladnost z ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen odlok PRO se objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o njegovi potrditvi.

 

Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v tem programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega reda)

 

Finančna sredstva za pripravo PRO Cerklje na Gorenjskem in pripravo strokovnih podlag ima pripravljavec zagotovljena v proračunu občine Cerklje na Gorenjskem, razporejena na obdobje dveh let (2007, 2008).

8. člen

(veljavnost in objava)

 

Program priprave PRO Cerklje na Gorenjskem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 3504-01/2006-02

Cerklje na Gorenjskem, dne 22.01.2007

Občina Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ, župan, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor