Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 2. in 213. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 132006) in 16. člena Statuta občine Markovci  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) je Občinski svet občine Markovci na svoji 3. seji, dne 20.12.2006 sprejel naslednji

 

 

PRAVILNIK

 

 

o dodelitvi proračunskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Markovci

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Markovci.

 

 

2. člen

 

 

Občina Markovci je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, ki nimajo tržnega pomena. Sredstva. dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.

 

 

3. člen

 

 

V posameznih proračunskih postavkah Občine Markovci se lahko zagotavljajo sredstva tudi za naslednje namene:

 

 

·   sofinanciranje prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, krajevni nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo);

 

 

·    sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri naših društvih in drugih oblikah organizacij oziroma naših društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini;

 

 

·    sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je občina  Markovci;

 

 

·    sofinanciranje drugih dejavnosti v skladu z odločitvijo Komisije za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen prireditev, ob upoštevanju tega pravilnika.

 

 

V nadaljevanju pravilnika se vsi našteti nameni iz prvega odstavka tega člena označujejo z besedo »prireditve«.

 

 

4. člen

 

 

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:

 

 

O    20.000,00 SIT za sofinanciranje manjših prireditev doma;

 

 

O    40.000,00 SIT za sofinanciranje večjih prireditev doma;

 

 

O    60.000,00 SIT za sofinanciranje večjih prireditev doma, ki so postala že tradicionalna in so večjega pomena;

 

 

O    80.000,00 SIT za sofinanciranje večjih prireditev doma, ki so postala že tradicionalna in za kraj velikega pomena, z večjo mednarodno udeležbo,…

 

 

O    nad 100.000,00 SIT za sofinanciranje prireditev po posebni odločitvi komisije v skladu z določbami tega pravilnika, z ustrezno obrazložitvijo in utemeljitvijo.

 

 

  Pri prireditvah doma, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, se upošteva:

 

 

-    prireditve, ki so organizirane na območju občine Markovci in

 

 

-    izjemoma prireditve, ki so organizirane drugod v Sloveniji in so po mnenju komisije pomembne tudi za občino Markovci.

 

 

5. člen

 

 

    Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

 

 

1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma    sedežem v občini Markovci;

 

 

2. fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju občine Markovci;

 

 

3. pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani občine Markovci ali pa prireditev  organizirajo na območju občine Markovci;

 

 

Do dodelitve proračunskih sredstev po tam pravilniku ni upravičena tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna občine Markovci v tekočem proračunskem letu.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva iz 1. člena tega pravilnika  se lahko dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija v skladu z 12. poglavjem (postopki dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja …) Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.

 

 

Prosilci se lahko prijavijo na javni razpis za namen porabe sredstev iz posameznih proračunskih postavk  kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto.

 

 

7. člen

 

 

Komisija iz 6. člena tega pravilnika se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge.

 

 

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga upošteva predvsem pomembnost prireditve za kraj in za družbeno življenje občanov občine Markovci, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev oziroma drugih dejavnosti.

 

 

O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi predloga komisije.

 

 

8. člen

 

 

Prijave – vloge se obravnavajo tri-mesečno do porabe 1/4 (ene četrtine) celotnih sredstev na razpisanih proračunskih postavkah, razen v primeru, ko komisija oceni, da je v določenem tromesečju dodeljenih manj kot 1/4 sredstev in se lahko v prihodnjem obdobju dodeli temu primerno več sredstev. Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh sredstev na tej proračunski postavki.

 

 

9. člen

 

 

Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.

 

 

10. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-0003/2006

 

 

Datum:   20.12.2006

 

 

Občina Markovci

 

 

župan Franc Kekec

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor