Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 18. redni seji dne 5. marca 2014 sprejel

ODLOK

o rebalansu proračuna Občine Kungota za leto 2014

V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2014 (MUV št. 4/2013) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

1. člen

Višina proračuna

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina / podskupina kontov

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

4.788.552

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.579.810

70 DAVČNI PRIHODKI

3.154.600

700 Davki na dohodek in dobiček

2.884.000

703 Davki na premoženje

156.400

704 Domači davki na blago in storitve

114.200

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

425.210

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

209.510

711 Takse in pristojbine

3.000

712 Globe in druge denarne kazni

2.700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

210.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

110.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in

neopredmetenih dolgoročnih sredstev

110.000

73 PREJETE DONACIJE

600

Skupina / podskupina kontov

v EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

600

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.098.142

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

427.500

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

670.642

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.628.146

40 TEKOČI ODHODKI

1.573.529

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

278.490

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

44.289

402 Izdatki za blago in storitve

1.194.950

403 Plačila domačih obresti

43.300

409 Rezerve

12.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.569.900

410 Subvencije

65.600

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

601.600

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

62.050

413 Drugi tekoči domači transferi

840.650

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.484.717

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.484.717

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

430 Investicijski transferi

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

160.406

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

Skupina / podskupina kontov

v EUR

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

500 Domače zadolževanje

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

185.000

55 ODPLAČILA DOLGA

185.000

550 Odplačila domačega dolga

185.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (L+IV+VIL-IL-V-VIII.)

-24.594

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-185.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VL+VII.-VHI.-IX.)

160.406

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

24.594

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-9/2012

Datum: 6. marec 2014

 

Župan občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor