Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen program v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in spremembe) in 7. ter 16. člena  Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB-1) je Občinski svet Občine Videm na svoji 12. redni seji, dne 26.06.2012 sprejel naslednji

SKLEP

O OBRAČUNAVANJU PLAČILA VRTCA V ČASU OTROKOVE ODSOTNOSTI V ENOTAH VRTCEV PRI OŠ VIDEM

1. člen

Kadar je otrok opravičeno odsoten, se cena programa za otroka zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena programa je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.

Za opravičeno odsotnost se šteje odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oziroma vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice prvi dan otrokove odsotnosti do 08.00 ure. V tem primeru se staršu od njegove cene programa odbije v ceni določeni dnevni strošek živil od prvega dne dalje.

V kolikor starš vrtcu ne javi otrokove odsotnosti, se mu dnevni strošek živil od njegove cene ne odbije.

2. člen

V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot mesec dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da znaša prvi mesec odsotnosti otroka plačilo staršev 25% njihovega prispevka za program vrtca, v katerega je bil otrok vključen pred odsotnostjo. V kolikor je otrok zaradi bolezni odsoten dva meseca ali več, so starši drugi in naslednje mesece oproščeni plačila vrtca.

3. člen

V primeru poletnega izpisa otroka iz vrtca in hkratnega ponovnega vpisa v vrtec z novim šolskim letom, bo otrok razvrščen v enoto vrtca oziroma v oddelek v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet in prioritetnega vrstnega reda vlog.

4. člen

V primeru trajnega izpisa otroka iz vrtca sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka, vendar pod pogojem, da je starš sporočil oziroma podpisal izjavo o izpisu (na upravi vrtca) najmanj 30 dni pred načrtovanim dnem izpisa.

5. člen

Starši otrok, za katere je Občina Videm po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo mesta v izbrani enoti oziroma oddelku vrtca zaradi začasnega izpisa otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 koledarskih dni.

V času, ko je otrok začasno izpisan in  se uveljavlja rezervacija mesta v izbrani enoti oziroma oddelku vrtca, plačajo starši rezervacijo v višini 50%  prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

Starši so začasni izpis in hkratno rezervacijo mesta v izbrani enoti oziroma oddelku vrtca dolžni upravi vrtca napovedati najkasneje do 1. junija.

Razliko med plačilom rezervacije  staršev in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov živil, zagotavlja Občina Videm.

6. člen

V letu 2012 je rok iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa glede napovedi začasnega izpisa in hkratne rezervacije mesta v izbrani enoti oziroma oddelku vrtca 15.07.2012.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v enotah vrtcev pri OŠ Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2007) in Spremembe in dopolnitve Sklepa o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v enotah vrtcev pri OŠ Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2009).

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 602-1437/12-00

Datum: 27.6.2012

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor