Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi zakona o finaciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na 2. izredni seji dne 21. 12. 1996 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o proračunu Občine Kungota za leto 1996
 
 
1. člen
 
V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 1996 (MUV, št. 9/96) se spremenijo prvi štirje odstavki 1. člena odloka in se glasijo:
 
 
Predvideni prihodki proračuna Občine Kungota za leto 1996 znašajo 351,081.212,86 SIT.
 
 
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog Občine Kungota.
 
 
Predvideni odhodki proračuna Občine Kungota znašajo 319,323.348,96 SIT.
 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivno stanje v višini 31,757.863,90 SIT, ki se prenese v celoti v naslednje leto za pokrivanje obveznosti iz leta 1996.
 
2. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva, ko ga je sprejel Občinski svet občine Kungota.
 
 
 
 
 
Št. 401-14/96
Kungota, dne 21. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor