Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 08/15) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 04/19) objavlja

 

javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komenda

 

1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, tel. 01/72-47-400, telefaks 01/83-41-323, matična številka: 1332155000, ID za DDV: SI22332570, transakcijski račun: SI56 0110 0010 0002 377.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 04/19).

3. Predmet javnega razpisa

Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:

– sprejem prijav o zapuščenih živalih,

– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,

– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,

– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,

– skrb za ažurno vodenje registra psov,

– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

4. Območje izvajanja javne službe: javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Komenda.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje desetih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

6. Pogoji za podelitev koncesije

Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,

– da ima poravnane davke in prispevke,

– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,

– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,

– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,

– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,

– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja gospodarske javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja:

– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 80 točk,

– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali – največ 15 točk,

– dosedanje izkušnje prijavitelja – največ 5 točk.

Skupno število vseh točk je največ 100 točk. Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.

8. Način financiranja javne službe: sredstva za izvajanje koncesije se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Komenda.

9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, najpozneje do 14. 6. 2019 do 10. ure.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure.

Prijava na razpis mora vsebovati:

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),

– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4),

– fotokopijo odločbe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (prej: Veterinarske uprave RS), s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,

– reference,

– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija),

– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,

– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,

– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,

– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,

– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedeni podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.

10. Rok in način prijave

Rok za oddajo prijav je najpozneje 14. 6. 2019 do 10. ure. Prepozno prejete prijave ne bodo upoštevane.

Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 2019 ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.

11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.

12. Način in rok za izbor koncesionarja

Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, v roku 3 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo. Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo prejme.

Občina Komenda si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Komenda bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.

15. Informacije in razpisna dokumentacija: informacije o razpisu dobijo zainteresirani na tel. 01/72-47-400 ali elektronskem naslovu obcina@komenda.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Komenda, http://www.komenda.si.

 

Občina Komenda

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor