Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2017) je Občinski svet Občine Žetale na 17. redni seji, dne 09. 04. 2018, sprejel naslednjo

 

OBVEZNO RAZLAGO

TRETJEGA ODSTAVKA 94. ČLENA, 60. ČLENA IN PRILOGE 1 ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŽETALE

 

1. člen

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2013) (v nadaljevanju: Odlok), se za tretji odstavek 94. člena, 60. člen in Prilogo 1 k Odloku poda naslednja obvezna razlaga:

»Na površinah razpršene poselitve (podrobna namenska raba A) so podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji določeni le za tipologijo zazidave, v kateri so predvidene naslednje stavbe: eno ali dvostanovanjska prostostoječa stavba v okviru kmetije, kmetijske stavbe: hlevi, kašče, skednji, kozolci in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji. Za vse ostale tipologije zazidave, ki so na površinah razpršene poselitve (podrobna namenska raba A) skladne z 31. in 32. členom tega odloka, pa se uporabljajo splošni prostorski izvedbeni pogoji. V skladu z drugim odstavkom 60. člena in Prilogo 1 k Odloku je na površinah razpršene poselitve dopustna gradnja industrijskih stavb, in sicer klavnice ter primarne delavnice (kot so mizarske in podobne delavnice, kovinostrugarske in podobne delavnice, avtomehanične in podobne delavnice)«.

 

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale.

 

3. člen

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-6/2018

Datum: 9. 4. 2018

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor