Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določb zakon o sistemu plača v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo, 107/09-odl.US, 89/09-ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11-ORZSPJS49A, 110/11, ZDIU12, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 101/13, 50/14, 25/14-ZFU), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odlo.US, 40/12-ZUJF), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014-UPB1), je občinski svet Občine Kranjska Gora na 2. redni seji dne 26.11.2014 sprejel

 

SPREMEMBE

PRAVILNIKA O PLAČAH OZIROMA PLAČILIH FUNKCIONARJEV, TER SEJNINAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV NADZORNEGA ODBORA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE KRANJSKA GORA

 

1. člen

V Pravilniku o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov  drugih organov Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 33/2008 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 582013) se besedilo prve in druge alineje prvega odstavka 9. člena spremeni tako, da glasi:

·      za udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 7 %,

·      za udeležbo na izredni seji občinskega svetav višini 4,5  %.

 

2. člen

Besedilo prve in druge alineje prvega odstavka 13. člena se spremeni, tako, da glasi:

·      za predsedovanje na seji sveta krajevne skupnosti v višini 2 %,

·      za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti v višini 1 %.

 

3. člen

Spremembe tega pravilnika začnejo veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 007-3/2008-3

Datum: 27.11.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor