Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 29. redni seji, dne 10. 4. 2018 sprejel

 

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas

 

1. člen

V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih

 

organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/14; v nadaljevanju: pravilnik) se v drugem odstavku 9. člena črta četrta alineja tabele pod številko 1.

 

2. člen

Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:

»(3) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo ob izplačilu plače.«.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/29-6/2018-5s

Datum: 10. 4. 2018

 

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor