Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 15. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS št. 26/07) je občinski svet občine Dornava na  13. seji, dne 26.03.2008   sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2007

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:

 

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina /Podskupina kontov

Proračun leta 2007 

l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1,891.173

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1,610.974

70

DAVČNI PRIHODKI

1,403.163

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1,289.409

 

703 Davki na premoženje

47.550

 

704 Domači davki na blago in storitve

66.204

 

706 Drugi davki

 

71

  NEDAVČNI PRIHODKI

207.811

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

49.280

 

711  Takse in pristojbine

3.271

 

712   Denarne kazni

2.282

 

713   Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

 

714   Drugi nedavčni prihodki

152.978

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

 

 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

 

721  Prihodki od prodaje zalog

 

 

722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerial. premoženja

 

73

  PREJETE DONACIJE

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

280.199

 

740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

280.199

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2,467.978

40

  TEKOČI ODHODKI

669.242

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

128.429

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

21.956

 

402 Izdatki za blago in storitve

496.939

 

403 Plačila domačih obresti

21.918

 

404 Rezerve

21.918

41

TEKOČI TRANSFERI

662.510

 

410  Subvencije

-

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

290.828

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

184.592

 

413  Drugi tekoči domači transferi

187.090

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1,124.718

 

420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1,124.718

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

11.508

 

430 Investicijski transferi

 

 

431 Invest. transf. prav. in fizič. oseb, ki niso pror. upor.

11.508

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-  576.805

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  NALOŽB

 

 

Skupina/Podkupina kontov

Proračun leta 2007

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

14.742

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

14.742

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(440+441+442)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(440+441+442)

 

 

440 Dana posojila

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(IV.-V.)

14.742

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Skupina/Podkupina kontov

Proračun leta 2007

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

610.939

50

ZADOLŽEVANJE

 

 

500 Domače zadolževanje

610.939

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

45.404

55

ODPLAČILA DOLGA

45.404

 

550 Odplačila domačega dolga

45.404

IX.  PREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

 

 

(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)

3.472

X.   NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII)

565.535

XI. NETO FINANCIRANJE 

 

 

(VI. + X-IX)

-   576.805

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Občine Dornava za leto

 

 

2008.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Stanje sredstev  rezerv je 19.460,65  EUR in se prenese v rezerve proračuna za leto 2008.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov sta sestavni del tega odloka.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007-7/2008

 

 

Dornava, dne 26. marca  2008

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor