Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/11) in 17. člena Statuta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11), je Občinski svet Občine Kidričevo na  5. redni seji, ki je bila, dne 26. 3. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

 O DOLOČITVI CENE STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

 

1.

Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:

1.    Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:

1.1.      Omrežnina:

 

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

11,1548 €

20 < DN < 40

33,4644 €

40 ≤ DN < 50

111,5480 €

50 ≤ DN < 65

167,3220 €

65 ≤ DN < 80

334,6440 €

80 ≤ DN < 100

557,7400 €

100 ≤ DN < 150

1.115,4800 €

150 ≤ DN

2.230,9600 €

 

1.2.      odvajanje: 0,3786 EUR/m3

2.    Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:

2.1.      Omrežnina:

 

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

5,1678 €

20 < DN < 40

15,5034 €

40 ≤ DN < 50

51,6780 €

50 ≤ DN < 65

77,5170 €

65 ≤ DN < 80

155,0340 €

80 ≤ DN < 100

258,3900 €

100 ≤ DN < 150

516,7800 €

150 ≤ DN

1.033,5600 €

2.2.      čiščenje:           0,3586 EUR/m3

3.    Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

3.1.      Omrežnina:

 

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

5,1678 €

20 < DN < 40

15,5034 €

40 ≤ DN < 50

51,6780 €

50 ≤ DN < 65

77,5170 €

65 ≤ DN < 80

155,0340 €

80 ≤ DN < 100

258,3900 €

100 ≤ DN < 150

516,7800 €

150 ≤ DN

1.033,5600 €

 

3.2.      storitve praznjenja: 0,3476 EUR/m3

 

2.

Občina Kidričevo bo subvencionirala 74,7 % cene omrežnine za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod in 95,1% cene omrežnine za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, za uporabo infrastrukture gospodinjstvam in tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

 

3.

Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Kidričevo, Vzdrževanje in gradnje d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na občinski spletni strani.

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene, določene s tem sklepom se začnejo uporabljati  s 1.4.2015.

 

Datum: 27.3.2014

Številka: 354-54/2015

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor